Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/09/2017 06:34:06

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica

Seu electrònica

Oferta pública d'ocupació

Oferta pública d'ocupació

Contingut de la pàgina

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Procés de selecció per cobrir el lloc de treball de Cap de Comunicació. (G2332017000006)

Publicada diligència amb la valoració de la presentació i defensa realitzada en vers la memòria presentada.

Entrevistes. Divendres, 15 de setembre de 2017, les hores les trobareu determinades a la Diligència publicada, en data d'avui,  dia 13 de setembre de 2017.

Bases i convocatòria reguladores del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres i assessors de la Comissió de Valoració, dates constitució, prova de català i defensa de la memòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Diligència valoració presentació i defensa memòria, procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Procés de selecció per constituir una borsa d'Educadors/es Escoles Bressol (G2332017000008)

Publicades valoració mèrits i resultat final, amb la resolució de les al·legacions presentades a les valoracions dels mèrits.

Bases i convocatòria procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres de l'Òrgan Seleccionador, data constitució, dates prova de català, i proves teòrica i pràctica, del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Diligència Acta I Constitució Comissió de Selecció i qualificacions de la prova de català, del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Qualificacions prova teòrica
Diligència amb les qualificacions revisades de la prova teòrica del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Diligència amb els resultats de les proves pràctiques i les convocatòries a les entrevistes del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Diligència amb els resultats de les entrevistes del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Diligència amb els resultats dels mèrits i de l'ordre de la borsa del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Diligència amb els resultats finals una vegada respostes totes les al·legacions a la valoració de mèrits de la borsa del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Procés de selecció per constituir una borsa d'Arquitectes (G2332017000007)

Publicada Diligència amb les valoracions dels mèrits i resultats finals.

Bases i convocatòria reguladores del concurs oposició, en torn lliure, per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres de l'Òrgan Seleccionador, data constitució i data prova de català, del procés per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
Diligència Acta 1 constitució Comissió de Selecció, acord data propera prova, del procés per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
Diligència Acta 2 qualificacions prova teòrica i convocatòria prova pràctica, del procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tecnic Superior en Arquitectura.
Diligència Acta 3 qualificacions prova pràctica i entrevista, del procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
Diligència Acta 4 valoració mèrits i resultat final del procés de selecció per a constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
12345
Jump to ObjectExecute action