El Consistori

30/04/2017 18:47:04

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Comissions informatives

Contingut de la pàgina

Comissions informatives

Les comissions informatives, integrades per membres representants de tots els grups polítics municipals, es reunenxien com a mínim una vegada al mes i tenen les atribucions següents:

  • Emetre dictàmens i propostes d'acord al Ple.
  • Informar, prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes que siguin competència del Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple o per la Junta de Govern Local
Jump to ObjectExecute action