Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

26/06/2017 14:20:43

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica

Seu electrònica

Oferta pública d'ocupació

Oferta pública d'ocupació

Contingut de la pàgina

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Procés de selecció per constituir una borsa d'Educadors/es Escoles Bressol (G2332017000008)

Publicat Decret d'Admesos i exclosos, nomenament membres òrgan seleccionador, data constitució i dates realització proves.

Prova de català. Dimecres, dia 28 de juny de 2017 a les 9:15 hores.

Prova teòrica. Dissabte, dia 1 de juliol de 2017 a les 11:00 hores.

Prova pràctica. Dissabte, dia 1 de juliol de 2017 a les 14:00 hores.

Bases i convocatòria procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres de l'Òrgan Seleccionador, data constitució, dates prova de català, i proves teòrica i pràctica, del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors/es per als centres educatius municipals de 0 a 3 anys.
Procés de selecció per constituir una borsa d'Arquitectes (G2332017000007)

Publicat decret d'admesos i exclosos, nomenament membres de l'Òrgan Seleccionador, data constitució i data prova de català.

Prova de català. Dimecres, dia 28 de juny de 2017 a les 9:15 hores.

Bases i convocatòria reguladores del concurs oposició, en torn lliure, per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquitectura.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres de l'Òrgan Seleccionador, data constitució i data prova de català, del procés per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal Tècnic Superior en Arquirtectura.
Procés de selecció per constituir una borsa d'Educadors/es Socials (G2332017000009)

Publicada diligència amb la data, hora i lloc de les entrevistes. 

Cinquena prova. Entrevistes. Divendres dia 23 de juny de 2017.

Bases i convocatòria procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Educadors_es Socials
Correcció errada material de les bases específiques per a la constitució d'una borsa de treball d'Educadors/es Socials (A2). G2332017000009
Decret d'admesos i exclosos, nomenament membres comissió de selecció, data constitució, i data, hora i lloc de desenvolupament de les proves del procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'Educadors/es Socials (A2).
Diligència Acta I procés de selecció Creació Borsa d'Educadors_es Socials
Diligència Acta II procés de selecció Creació Borsa d'Educadors_es Socials
Diligència data i hora i lloc per realitzar les entrevistes del procésde selecció Creació Borsa d'Educadors_es Socials
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació (G2332017000004)

Presentació d'instàncies des del dilluns, dia 12 de juny fins al dilluns, dia 26 de juny de 2017.

Bases procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació. A1, amb creació de Borsa.
Procés de selecció per constituir una borsa de personal subaltern (G2332016000005)

Publicat informe del procés.

Bases i convocatòria reguladores del concurs oposició, en torn lliure, per constituir una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, grup E, de classificació.
Decret d'admesos i exclosos, nomenament i data de constitució de la Comissió de Selecció, data i convocatòria de la prova de català, del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació (G2332016000005).
Diligència Acta I i II del procés per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Diligència Acta III del procés per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Diligència Acta IV del procés per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Diligència Acta V del procés per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Diligència Acta VI del procés per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Informe procés de selecció per la creació d'una borsa de treball per a la cobertura interina de personal de l'Administració General, subescala subalterna, Grup E de classificació
Procés de selecció d'un/a Coordinador/a Tècnic/a d'Equipaments Municipals. - G2332016000011

Publicat informe resultats finals.

Bases específiques procés de selecció d'un/a Coordinador/a Tècnic/a d'Equipaments Municipals, per acumulació de tasques, amb creació de borsa. C1
Decret admesos i exclosos, nomenament membres òrgan seleccionador, data constitució i data primera prova, del procés de selecció d'un/a Coordinador/a Tècnic/a d'Equipaments Municipals, per acumulació de tasques, amb creació de borsa. C1
Diligència Acta I constitució i resultats primera prova del procés de selecció d'un/a Coordinador/a Tècnic/a d'Equipaments Municipals, per acumulació de tasques, amb creació de borsa. C1
Informe procés de selecció d'un/a Coordinador/a Tècnic/a d'Equipaments Municipals, per acumulació de tasques, amb creació de borsa. C1
Bases específiques Tècnic/a d'Informàtica, amb creació de borsa. - G2332016000010

Resultat final procés de selecció.

Bases específiques procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà d'Informàtica per substitució, A2, amb creació de borsa.
Decret admesos i exclosos, nomenament de membres de l'òrgan Seleccionador, data constitució i convocatòria i dates proves, del procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà d'Informàtica per substitució, A2, amb creació de borsa.
Informe Acta procés de selecció d'un/a Tècnic/a mitjà d'Informàtica per substitució A2, amb creació de borsa.
Procés de selecció d'un Peó de Manteniment, amb creació de borsa. - G2332016000006

Resultat final procés de selecció.

Bases i convocatoria reguladores de la selecció de un peó de manteniment, amb contracte de relleu a temps parcial
Decret admesos i exclosos, nomenament membres Comissió de Selecció, data constitució i prova de català de la selecció d'un peó de manteniment, amb contracte de relleu, a temps parcial.
Resultats prova de català procés d'un peó de manteniment.
Diligència resultats primera prova (test), i convocatòria segona prova (pràctica) procés de selecció d'un peó de manteniment, amb contracte de relleu a temps parcial
Diligència resultat segona prova (pràctica) i convocatòria tercera prova (entrevistes), procés de selecció d'un peó de manteniment, amb contracte de relleu a temps parcial
Diligència resultats entrevistes procés de selecció d'un peó de manteniment, amb contracte de relleu a temps parcial
Diligència resultats valoració mèrits i puntuació final procés de selecció d'un peó de manteniment, amb contracte de relleu a temps parcial
Bases específiques Tècnic/a de Concessions de Serveis, amb creació de borsa. - G2332016000009
Bases específiques procés de selecció lliure, d'un/a Tècnic/a de Concessions de Serveis, amb creació de borsa.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres i data constitució Òrgan seleccionador i data prova de català, procés de selecció lliure, d'un/a Tècnic/a de Concessions de Serveis, amb creació de borsa.
Diligència convocatòria primera prova teòrica, procés de selecció lliure, d'un/a Tècnic/a de Concessions de Serveis, amb creació de borsa.
Bases específiques per constituir una borsa de treball de personal administratiu (G2332016000003)

Publicada l'Acta VI amb la valoració de mèrits i resultats finals.

Bases i convocatòria reguladores del concurs oposició, en torn lliure, per constituir una borsa de treball de personal administratiu.
Decret d'admesos i exclosos, nomenament i data constitució de la Comissió de Valoració, data i convocatòria de la prova de català, del procés de selecció per la creació d'una Borsa de Treball de personal Administratiu, C1.
Decret de rectificació de data 24 de maig de 2016 admissió d'una persona aspirant i modificació dia setmana proves.
Diligència acta I procés de selecció borsa de treball adminsitratiu-va
Resultats de la Prova de Català - Procés de selecció G2332016000003 - borsa de treball de personal administratiu
Diligència II, Notes prova tipus test, procés de selecció per la creació d'una Borsa de treball de personal Administratiu C1.
Diligència III - Correcció d'errades en la relació de qualificacions de la primera prova
Diligència IV - Notes de la segona prova i convocatòria a les entrevistes professionals - Borsa de personal Administratiu
Diligència V - Notes de la tercera prova i inici del termini de presentació dels mèrits - Borsa de personal Administratiu
Acta VI - Valoració de mèrits i resultats finals - Borsa de personal Administratius
Bases específiques procés selecció d'un/a Tècnic/a de Prospecció Empresarial (CCPS2016000005)

Publicada acta definitiva del procés. 

Bases específiques procés de selecció d'un/a Tècnic/a de Prospecció Empresarial
Decret d'admesos i exclosos, nomenament membres i data Constitució de la Comissió de Selecció i data prova, procés de selecció d'un/a Tècnic/a de Prospecció Empresarial
Acta definitiva del procés de selecció d'un-a tècnic-a de Prospecció Empresarial en l'àmbit d'ocupació promoció econòmica i comerç
Borsa professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret

Publicat el Decret d'aprovació de la proposta del Tribunal qualificador del procés de selectiu per la creació d'una borsa de treball de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret.

Bases específiques i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball, de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret
Decret de Modificació de les bases específiques Borsa Treball Llicenciat Dret 2015
Publicació al BOPB Bases específiques Borsa Treball Titulats en Dret
Publicació BOPB modificació bases específiques Borsa de Treball Titulats en Dret
Decret d'admesos i exclosos, nomenament membres del Tribunal, data Constitució procés per a la constitució d'una borsa de treball, de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret
Decret d'admesos i exclosos, nomenament membres del Tribunal, data Constitució (modificat) procés per a la constitució d'una borsa de treball, de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret.
Acta de constitiució del Tribunal procés per a la constitució d'una borsa de treball, de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret.
Acta I de desenvolupament del procés per a la constitució d'una borsa de treball, de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret.
Acta Final desenvolupament del proces per a la constitució d'una borsa de treball de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret
Diligència Tribunal referent Acta de revisió resposta escrit dia 25_06_2016, procés per a la constitució d'una borsa de treball de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret
Decret aprovació resultats procés borsa de treball de professionals amb titulació de Llicenciatura o gru en Dret
Decret rectificació errada tipogràfica detectada al Decret núm 20160000001849 de data 27 de maig 2016
Bases que han de regir el nomenament com a funcionari/a interí/na, d'un/a Enginyer Tècnic fins la reincoporació de la persona titular de la plaça, amb creació de borsa. G2332016000001

Procés finalitzat.

Bases específiques procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Decret d'admesos i exclosos, nomenament Tribunal, data constitució i data primera prova procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Diligència ACTA I Constitució Òrgan de Selecció procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Diligència ACTA II resultats prova pràctica i convocatòria entrevista del procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Acta I Constitució Òrgan de selecció procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Acta II procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
Acta III i final procés de selecció, lliure per concurs - oposició, per la substitució d'una funcionària amb dret a reserva de lloc de treball, d'Enginyer Tècnic
12
Jump to ObjectExecute action