Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/09/2017 22:00:58

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Planejament vigent

Seu electrònica

Seu electrònica

Planejament vigent

Planejament vigent

Contingut de la pàgina

 
06/02/2015 Modificació puntual del Pla General Metropolità i modificació del Pla Especial de l'illa de Can Ricart

El present document de modificació puntual del Pla General Metropolità i del Pla Especial de l'illa de Can Ricart, el qual comporta a la vegada una modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat, té per objecte la reducció del sostre màxim admès a la zona qualificada actualment d'equipament recreatiu-esportiu (clau 7a 2.1) i d'un canvi parcial de l'ús del sòl, que en part es reconverteix a residencial (clau 12*), amb l'increment de les reserves per a zones verdes, espais públics lliures i equipaments públics.

11/02/2015 Modificació puntual del contingut de la fitxa 116 del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

La present modificació afecta a 100 m2 del jardí de la finca del Pg. Nadal, núm. 22, on s'hi ubica una petita edificació auxiliar (gruta) d'aproximadament 11,60 m2 construïts. El contingut de la fitxa 116 i que afecta a aquesta modificació del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic és: "També s'haurà de conservar i restaurar la tanca de la parcel·la i els elements del jardí, entre els quals la gruta adossada a la finca".

27/05/2016 Reparcel·lació de l'àmbit del polígon únic de la modificació puntual del PGM en el sector de Can Falguera

El present projecte de l'àmbit del polígon d'actuació únic de la modificació puntual del PGM en el sector Can Falguera, illa delimitada pels carrers Falguera, Joan Antoni Samaranch, Sant Josep, plaça Alfons Comín, jardins del Palau Falguera i passatge Vilafranca, té per objecte distribuir de forma equitativa, entre els titulars de les finques incloses dins l'àmbit esmentat, els beneficis i càrregues derivades de l'ordenació urbanística.

27/05/2016 Projecte d'urbanització de la modificació puntual de PGM del sector Can Falguera

El present projecte incorpora les prescripcions de les obres d'urbanització a nivell d'obres bàsiques i projecte d'urbanització complementaris consistents en la definició de les obres necessàries per a la realització de les obres d'obertura de vial de plataforma única entre el carrer Joan Antoni Samaranch i la tanca dels jardins del Palau Falguera, donant front a noves edificacions proposades a la modificació puntual del Pla General Metropolità i, de l'altra, a la plaça Alfons Comín.

20/11/2015 Proposta de modificació del Pla de Millora Urbana "Can Dot"

El present document de modificació, presentat per la societat TEULA HOUSE, SL, té per objecte incrementar en un habitatge el nombre d'habitatges a allotjar a la masia Can Dot, passant de sis a set habitatges, i mantenint-se indistintament els usos d'habitatge i comercial

123
Jump to ObjectExecute action