Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/10/2014 11:40:21

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Reglament Orgànic Municipal

Camí de navegació

Seu electrònica

Seu electrònica

Reglaments

Reglaments

Contingut de la pàgina

Reglament Orgànic Municipal

Aquest reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El present Reglament es basa en criteris d'eficàcia, rapidesa i transparència en l'actuació municipal, per tal que la ciutadania es senti protagonista dels temes públics, contribuint així a aconseguir una ciutat més participativa.

Objectius del Reglament:

  • Regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament.
  • Regular el funcionament dels òrgans municipals.
  • Concretar l'estatut dels regidors i regidores, els drets i els deures, el registre d'interessos i la regulació de la participació dels regidors i de les regidores que no formen part de l'equip de govern.
  • Canalitzar la informació i la participació ciutadanes.
  • Determinar aspectes administratius i de procediment de l'administració municipal.

de conformitat amb la potestat que, a aquests efectes, li atorga a l'Ajuntament els articles següents:

 

Versió en PDFVersió en WORDVersió en HTML
Versió PDFVersió Word Versió web