Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

14/12/2017 09:18:03

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

3.1.4

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
3a part: L'anàlisi de la realitat juvenil de Sant Feliu
 
3.1 El jovent de Sant Feliu en xifres.
 

Moviments de població

Les migracions internes són considerades aquells moviments de població humana que es produeixen entre diferents regions o comarques d'un mateix país.

Taula 8. Migracions internes dels joves de 15 a 29 anys i del conjunt de la població. Sant Feliu de Llobregat. 2004-2009 (números absoluts)

 
2004 
2009
 
arriben
marxen
saldo
arriben
marxen
saldo
15-19
55
71
-16
50
53
-3
20-24
162
179
-17
115
118
-3
25-29
327
445
-118
242
237
5
15-29
544
695
-151
407
408
-1
Total població
1.553
1.998
-445
1.398
1.460
-62
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de moviments migratoris. IDESCAT.

En aquest quadre es veu que els joves de Sant Feliu al 2009 marxaven menys del municipi que al 2004; fins i tot, a la franja de 25- 29 anys arriben més dels que marxen.

Això queda més palès al comparar-ho amb el total de la població, ja que si bé, el saldo migratori intern de tota la població també ha augmentat, ho ha fet en una proporció més moderada.

Gràfic 10. Evolució de les migracions internes dels joves de 15 a 29 anys de Sant Feliu de Llobregat (dades absolutes)Gràfic 9. Evolució de les migracions internes de la població de Sant Feliu de Llobregat
Gràfic 10 i 9

L’anàlisi de la migració externa, és a dir, els moviments de població que es produeixen entre diferents països, ajuda a la interpretació de col·lectius particulars.

La següent taula permet matisar la reconfiguració de la població jove esmentada anteriorment.

Taula 9. Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, 2010 (dades absolutes i percentatges)
 
PNE
JNE
JNE (-rUE)
%PNE /Total P
%JNE /J
%JNE /PNE
Sant Feliu de Llobregat
3.956
1.238
1.035
9,22
17,25
31,29
Baix Llobregat
94.236
28.394
22.395
11,87
20,26
30,13
Catalunya
1.189.279
362.495
275.514
15,91
26,84
30,48
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del pcontinu de població. IDESCAT.

PNEPoblació de nacionalitat estrangera
JNEPoblació jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera
JNE (-rUE)Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera, excepte els de la resta de la UE
%PNE/Total PProporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població
%JNE/JProporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves
%JNE/PNEProporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera

El 17,25% de la població jove del municipi al 2010 té nacionalitat estrangera. Dins d'aquesta població jove amb nacionalitat estrangera, el 83,6% té nacionalitat extracomunitària.

Al comparar el municipi amb la comarca i el país, es pot veure que, d'una banda, la presència de joves amb nacionalitat estrangera és fa més palesa en els àmbits territorials més grans. A Catalunya, el 26,84% dels joves té nacionalitat estrangera, mentre que al Baix Llobregat i a Sant Feliu la tenen el20,26% i 17,25 respectivament.

D'altra banda, a l'observar els joves amb nacionalitat extracomunitària dins del col·lectiu jove amb nacionalitat estrangera, es veu que aquests estan més presents en els àmbits territorials més petits. A Sant Feliu el 83,6% dels joves amb nacionalitat estrangera són extracomunitaris, vers al 78,8% del Baix Llobregat i el 76% de Catalunya.

Per tant, a Sant Feliu, en contrast amb la comarca i amb el país, hi ha una proporció menor de joves amb nacionalitat estrangera dins del jovent. Tanmateix, la proporció de joves amb nacionalitat extracomunitària, en relació a la població jove amb nacionalitat estrangera, és major.

L'evolució històrica de la població jove amb nacionalitat estrangera, mostra el procés de reconfiguració del jovent santfeliuenc. Al 1996 no arribaven a l'1%; al 2001 aquest percentatge pujava al 3,6%; i al voltant de l'any 2010 el 17,25% dels joves del municipi tenien nacionalitat estrangera.

Taula 10. Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Sant Feliu de Llobregat, 1996, 2001 i 2010 (dades absolutes i percentatges)
 
PNE
JNE
JNE (-rUE)
%PNE /Total P
%JNE /J
%JNE /PNE
1996
205
77
53
0,57
0,77
37,56
2001
1.042
366
343
2,60
3,66
35,12
2010
3.956
1.238
1.035
9,22
17,25
31,29
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, padró continu d'habitants. IDESCAT.

PNEPoblació de nacionalitat estrangera
JNEPoblació jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera
JNE (-rUE)Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE
%PNE/Total PProporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població
%JNE/JProporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves
%JNE/PNEProporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de nacionalitat estrangera

Dins del col·lectiu de persones amb nacionalitat estrangera, per motius laborals, la presència de joves sempre ha estat considerable.

Tot i així, es pot veure que al llarg dels últims 15 anys aquesta presència ha anat baixant. Això podria explicar-se pel fet que al llarg de 15 anys, molts joves adquireixin nacionalitat espanyola (i perden l'estrangera), deixen de ser joves² i en els últims anys, per la crisi, se'n van i/o no venen de nous.

Dins dels joves amb nacionalitat estrangera, de la mateixa manera que els joves espanyols, quan més grans són més presència numèrica i percentual tenen.

Gràfic 11. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera per grups d'edat quinquennals. Sant Feliu de Llobregat, 2010 (dades absolutes)

Gràfic 11

Per continents, les nacionalitats estrangeres dels joves del municipi al 2010 són:

Taula 11. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per grups d'edat Sant Feliu de Llobregat, 2010 (dades absolutes i percentatges)

 
UE-15 (-) E
Resta E
Àfrica
Amèr. N i C
Amèrica S
Àsia i Oceania
 
15-19
29
12
52
8
121
11
 
20-24
63
10
81
12
197
24
 
25-29
111
25
105
28
320
29
 
15-29
203
47
238
48
638
64
1.238
%15-29
16,3 %
3,7 %
19,2%
3,8 %
51,5 %
5,1 %
100%

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població. Idescat.

 

 


²Com s'ha esmentat més amunt els joves són més (en termes relatius i absoluts) quan més grans són.
 
 

Clarament la majoria, amb el 51,5%, venen d'Amèrica del sud. Després es comptabilitzen els africans amb el 18,5% i els 15 de la Unió Europea (menys Espanya) amb el 16,3%.

Al contrastar-ho amb la comarca i el país, s'observa que la presència dels sudamericans és menor encara que segueix sent majoritària. Els africans també es troben en segon lloc, però en el Baix Llobregat i a Catalunya tenen major presència que en el municipi.

En els àmbits territorials més grans, la proporció de joves amb nacionalitat de la Unió Europea (15 menys Espanya) és major.

Gràfic12. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat, i Catalunya, 2010. (percentatges)

Gràfic 12

Segons el sexe, les joves sudamericanes del municipi al 2010 són majoria vers els joves.

En el cas dels joves africans, els joves superen a les joves; mentre que en els de la Unió Europea (15 menys Espanya) la relació es dona de manera molt més equilibrada.

Gràfic 13. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per sexe. Sant Feliu de Llobregat, 2010 (dades absolutes)

Gràfic 13

Per països, les nacionalitats estrangeres majoritàries dels joves de Sant Feliu al 2010 són: els equatorians amb el 26%, els marroquins amb el 19,8% i els suissos amb el 12,7%.

Gràfic 14. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons país d'origen (només els 10 o 12 primers). Sant Feliu de Llobregat, 2010 (dades absolutes)

Gràfic 14

En aquest primer apartat s'ha fet una anàlisi descriptiva de l'estructura i l'evolució de la població jove de Sant Feliu de Llobregat.

Les dades principals que marquen aquesta anàlisi fins ara són fonamentalment:

- La disminució en els últims 15 anys de la població jove de Sant Feliu tant en termes relatius com absoluts.

- La reconfiguració de la composició de la població jove de Sant Feliu en el mateix període de temps.

Amb aquest estudi de diagnosi de la realitat juvenil no es pot indagar en les causes que estan per darrera de l'esmentada disminució de la població jove al municipi. Els interrogants "Per què cada cop hi ha menys població jove a Sant Feliu? Per què molts joves marxen?" etc. requereixen d'estudis de caràcter més estructurals i holístics.

Tanmateix, els temes que podrien incidir sobre aquesta disminució i que estan relacionats amb el ja comentat paradigma juvenilista (oci, lleure -estil de vida i consum-, la mobilitat, la participació, la creativitat) es tractaran des de la visió del mateix jovent en el proper punt.

En relació al procés de reconfiguració de la composició interna dels joves i les joves, es pot dir que, actualment, la diversitat està molt més present dins d'aquest col·lectiu que en les últimes dècades.

A Sant Feliu els joves semblen, segons els resultats del I Fòrum del Pla Jove, haver normalitzat, més que la gent gran, el fet de conviure amb altres cultures degut a que han crescut amb aquesta nova realitat. A Sant Feliu no es donen entre els joves els problemes de convivència que existeixen en altres municipis.

Tanmateix, la conjuntura de crisi actual es propensa a potenciar escenaris de conflictivitat en termes de convivència sinó hi ha polítiques preventives i de sensibilització.

Per aquest motiu, es recomana establir una línia estratègica d'acció, que, entre d'altres coses, busqui prevenir els possibles conflictes de convivència a l'espai públic.

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action