Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/06/2017 03:56:25

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Tots els tràmits

Seu electrònica

Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Catàleg de tràmits

Contingut de la pàgina

Dades informatives
Calculadora de quotes dels serveis amb tarifació social

Amb aquest tràmit podeu consultar les quotes dels serveis amb tarifació social de les Escoles Bressol, l'Escola Municipal de Música i els abonaments de la Piscina de l'Escorxador que són d'aplicació en funció de la vostra situació familiar (capacitat econòmica i nombre de membres del nucli familiar)

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.

Com es fa?

Per fer el càlcul ompliu les dades sol·licitades pel formulari i feu clic a "Següent"

A tenir en compte a l'hora d'omplir el formulari:

  • Que es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
  • Que, en el cas d'Escoles Bressols i Escola de Música, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 392 (base imponible general) i 405 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2016 de cadascun dels membres del nucli familiar (veure document d'exemple).
  • Que, en el cas dels abonaments de la Piscina de l'Escorxador, tota vegada que encara no es pot accedir automàticament a les dades fiscals corresponents a l'exercici 2016, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 380 (base imponible general) i 395 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda de l'exercici 2015 de cadascun dels membres del nucli familiar.
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Càlcul quota Escola Bressol pel curs 2017-2018tramitar
Càlcul quota Escola Municipal de Músicatramitar
Càlcul quota piscinatramitar
Jump to ObjectExecute action