Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

21/01/2018 09:59:38

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

És un tribut directe que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es facin o no en un local determinat, i estiguin o no especificades en les tarifes de l'impost.

Com es fa?

Per donar-se d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques, cal adreçar-se a l’Organisme de Gestió Tributària per formalitzar l'imprès de declaració de l'impost i recollir l'autoliquidació (en cap cas s'accepta una alta per correu).

Quan es tingui l'imprès d'autoliquidació, cal pagar-la dins dels 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat.
 
El pagament es pot fer a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a la part del darrere del document cobrador.
 
Qui ho pot demanar?

La persona titular de l'activitat o representant degudament autoritzada.

Quan es pot fer?

S'ha de fer i pagar l'autoliquidació dins dels 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat.

L'alta es formalitza un cop pagada l'autoliquidació de l'any en què s'inicia l'activitat. Aquesta alta és prorratejable per trimestres.

Es poden acceptar altes amb un màxim de tres mesos d'antelació, sempre que les dates de presentació de la declaració i d'inici de l'activitat estiguin dintre del mateix any i que la persona interessada es comprometi a pagar en el termini dels 30 dies següents; passat aquest temps el banc no acceptarà el pagament.
 
Pel que fa a les altes presentades fora de termini, l’Organisme de Gestió Tributària emet una liquidació que inclou tots els anys, incloent-hi l'exercici en curs.
 
Documentació que cal
 • Etiqueta d'identificació fiscal d'Hisenda o fotocòpia del NIF de la persona interessada.
 •  Imprès de declaració d'alta de l'impost degudament emplenat i signat. Aquest imprès es facilita a l'Organisme de Gestió Tributària.
 • Fotocòpia del NIF de la persona representant en el cas que sigui aquesta qui presenta l'alta.
Altra informació d'interès

L'alta de l'IAE no eximeix de presentar la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiments a l'Ajuntament.

Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Link to ObjectExecute action