Transparència i dades obertes

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2022 21:54:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Transparència i dades obertes

Reglament Orgànic Municipal

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha aprovat un nou Reglament orgànic municipal (ROM) mitjançant Acord de Ple de data 29 d'abril de 2014. La revisió d'aquest Reglament va ser un dels compromisos adoptats per tots els grups municipals, mitjançant una moció aprovada pel Ple de data 26 de març de 2013, per treballar conjuntament per al desplegament d'un model de Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, és a dir, un govern basat en els principis de transparència, participació pública i col·laboració amb la ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres administracions, amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que ajudi a recuperar la confiança en les institucions públiques.

El text del nou Reglament orgànic municipal és fruit del treball de la Ponència creada específicament mitjançant Decret d'Alcaldia 2309/2013, de 16 de juliol, presidida per l'Alcalde i integrada per representants de cada grup municipal de l'Ajuntament, així com dels partits polítics que van presentar candidatures a les eleccions municipals celebrades l'any 2011.

Accés al infografia del funcionament de la ponència

El Reglament orgànic municipal té com a finalitats regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, la definició de l'estatut dels membres de la Corporació i instrumentar els procediments d'accés a la informació i la documentació. L'objectiu principal de la Ponència ha estat adequar aquest Reglament als principis de transparència i bon govern, que han de permetre a la ciutadania mesurar la qualitat democràtica del funcionament de l'Ajuntament.

El ROM s'estructura en un títol preliminar i quatre títols:

El Títol I regula l'organització institucional de l'Ajuntament, així com el seu funcionament i règim jurídic.
A la secció segona, dins l'àmbit de regulació del Ple municipal, s'estableix la terminologia que s'utilitzarà a efectes de desenvolupament de les sessions, el caràcter de les intervencions i la identificació preceptiva dels documents escrits sotmesos a coneixement de la corporació.
 
El Títol II es regula l'estatut dels membres de la corporació i els principis de Bon Govern que han de regir les seves actuacions, ajustant-se als principis d'eficàcia, austeritat, imparcialitat i responsabilitat. Cal destacar que el ROM recull tant els principis establerts a la normativa bàsica sobre aquesta matèria, com el Codi de Bon Govern Local aprovat per la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a més d'adequar tot el que fa referència a drets econòmics, règim d'incompatibilitat i registre d'interessos a la normativa vigent en matèria de drets, obligacions i sancions.
 
El Títol III representa una clara referència a la voluntat política de garantir la transparència, l'accés a la informació pública, la participació, la col·laboració i, en general, les normes de bon govern, com a eixos fonamentals de tota l'acció pública.
 
En aquests articles es garanteix la publicitat activa, com a mínim, pel que fa referència a la informació institucional, organitzativa i de planificació; la informació de rellevància jurídica i la informació econòmica, patrimonial, pressupostària i estadística.
 
En quant a la participació i la col·laboració, els altres dos pilars del model de Govern Obert que vol impulsar l'Ajuntament, el ROM es remet directament al Reglament de participació ciutadana, instrument que també es va acordar la seva revisió i adequació al context actual. No obstant això, els membres de la corporació es comprometen en el ROM a fomentar una administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris, assegurant el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, impulsant mecanismes plurals de participació i col·laboració, i fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió local.
 
El Títol IV fa referència a l'estructura organitzativa que acordi l'Ajuntament, deixant constància que la direcció pública professional s'exercirà servint amb objectivitat els interessos generals de la ciutadania, i que la seva actuació ha d'estar subjecta als principis de professionalitat i imparcialitat en l'exercici de les seves responsabilitats, i d'eficàcia, eficiència i transparència en la gestió dels recursos encomanats.
 
La part final d'aquest Reglament consta d'una disposició addicional, una disposició transitòria, dues disposicions finals i una disposició derogatòria. Pel que fa a aquestes disposicions, cal destacar l'addicional on es deixa constància de les competències que, en tot cas, garanteix l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en el marc de la legislació vigent, i la disposició transitòria que vetlla pel desplegament progressiu dels mitjans electrònics adequats per tal de simplificar i millorar la posada a disposició d'informació i documentació entre els membres de la corporació, així com les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics.
 
Enllaç al document del ROM

Enllaç a la seva publicació en el BOPB

 

Salta a la part superior