Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 21:04:51

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Llicència municipal ambiental (Annex II de la Llei 20/2009)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Nota important

 

Com es fa?

En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina

A més si es tracta d'un establiment alimentari  afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau segons taula adjunta) caldrà que també tramiteu la Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quan es pot fer?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Documentació que cal

 1. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent
  • Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:
  1. Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  2. Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  3. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  4. Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat
  5. En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació
 2. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 3. Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
 4. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 5. Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
 6. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
 7.  En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
 8. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
 9. En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.
 10. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

Requisits previs

 1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 2. Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:
 3. Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

Termini de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu

La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l’interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Altra informació d'interès

Les activitats sotmeses a aquesta llicència se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
 • Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

Normatives:

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

 

Tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior