Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 20:57:10

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitat

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Com es fa?

  • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

L'execució del tràmit inclou la declaració responsable següent:

  • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
  • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen a l'activitat, a nom del nou titular.

Qui ho pot demanar?

Tant el transmitent com el nou titular

Quan es pot fer?

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Documentació que cal

Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat

Requisits previs

  1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Sentit del silenci administratiu

No opera.

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Altra informació d'interès

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentComunicació de canvi de titularitat d'activitatsAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior