Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/09/2021 22:03:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics per fer front al pagament de despeses de l'habitatge (IBI, residus)

Aquests ajuts econòmics tenen com a objectiu donar suport a les famílies i persones soles per fer front al pagament de despeses vinculades a l'habitatge davant la situació de dificultat econòmica.

Amb aquesta intenció, s'han concentrat en aquest tràmit la sol·licitud d'ajuts per al pagament de l'IBI i la bonificació o exempció de la taxa de residus vigents en anys anteriors, ampliant la quantia dels ajuts i ajustant-los a la capacitat econòmica de les persones sol·licitants i la seva unitat de convivència.

La quantia dels ajuts, en el cas que es compleixin els requisits establerts, serà variable dins de tres trams, en funció de la situació econòmica de la unitat de convivència, seguint el següent model:

Import de l’ajut sobre l’IBI: 

 • 50% a les sol·licituds que estiguin en el tram 1.
 • 30% a les sol·licituds que estiguin en el tram 2.
 • 15% a les sol·licituds que estiguin en el tram 3.

1 membre en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 7.968 euros.
 • Tram 2: Entre 7.969 i 10.360 euros.
 • Tram 3: Entre 10.361 i 11.157 euros.

2 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 10.464 euros.
 • Tram 2: Entre 10.465 i 12.558 euros.
 • Tram 3: Entre 12.559 i 13.605 euros.

3 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 12.413 euros.
 • Tram 2: Entre 12.414 i 14.897 euros.
 • Tram 3: Entre 14.898 i 16.138 euros.

4 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 13.810 euros.
 • Tram 2: Entre 13.811 i 16.573 euros.
 • Tram 3: Entre 16.574 i 17.954 euros.

5 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 15.701 euros.
 • Tram 2: Entre 15.702 i 17.272 euros.
 • Tram 3: Entre 17.273 i 20.413 euros.

6 o més membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 17.230 euros.
 • Tram 2: Entre 17.231 i 18.954 euros.
 • Tram 3: Entre 18.955 i 22.400 euros.

Com es fa?

Per internet mitjançant el tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Presencialment, amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat que compleixin els següents requisits:

 • No disposar de cap altre habitatge a Sant Feliu de Llobregat ni a altres municipis a nom de qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge, tret de l'habitatge i l'aparcament habitual (unitat de convivència)
 • L'habitatge habitual del sol·licitant i les persones que integren la unitat de convivència haurà de coincidir amb les dades que figuren al Padró d'habitants, als efectes de l'atorgament de l'ajut.
 • Les persones titulars d’un contracte de lloguer hauran d'acreditar la repercussió de l'IBI per part del titular l'immoble presentant còpia del rebut o rebuts on el propietari els hagi repercutit l’IBI.
 • Els ingressos bruts anuals de la persona propietària i, en el seu cas de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a: 
  • 1 persona: 11.157 euros.
  • 2 persones: 13.605 euros.
  • 3 persones: 16.138 euros.
  • 4 persones: 17.954 euros.
  • 5 persones: 20.413 euros.
  • 6 o més persones: 22.400 euros.

Caldrà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

Quan es pot fer?

El termini per sol·licitar aquests ajuts serà entre els dies 26 d’octubre i 30 de novembre de 2020.

Documentació que cal

 • Declaració responsable del compliment dels requisits per obtenir aquest ajut, signat per la persona sol·licitant..
 • Les persones titulars d’un contracte de lloguer hauran d'acreditar la repercussió de l'IBI per part del titular l'immoble, presentant còpia del rebut o rebuts on el propietari els hagi repercutit l’IBI.
 • Informació sobre la referència cadastral de l'habitatge (es pot consultar al web de la Direcció General de Cadastre).
 • Dades (IBAN) del compte corrent on ingressar l'import de l'ajut, en cas de concessió.

Altra informació d'interès

S’entèn com a unitat de convivència el grup de persones físiques, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no, que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili.

Per tal de determinar la capacitat econòmica de la unitat de convivència es consideraran els ingressos anuals de tots els membres majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres de la unitat de convivència.

Totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzin activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per tant estan subjectes i no es troben exemptes de l’Impost sobre la Renda (IRPF).

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentSol·licitud ajuts vinculats a l'habitatge (web)Amb autenticació
Salta a la part superior