Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

26/04/2018 11:26:46

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Normatives municipals

Ordenances fiscals any 2018

document en pdf Ordenança fiscal general

Impostos

document en pdf Ordenança fiscal 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

document en pdf Ordenança fiscal 2 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

document en pdf Ordenança fiscal 3 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

document en pdf Ordenança fiscal 4 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

document en pdf Ordenança fiscal 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Taxes

document en pdf Ordenança fiscal 6 - Taxes per a serveis generals i per aprofitaments de béns municipals

document en pdf Ordenança fiscal 7 - Taxes per a la prestació de serveis del cementiri

document en pdf Ordenança fiscal 8 - Taxes per a la prestació de serveis del mercat

document en pdf Ordenança fiscal 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats

document en pdf Ordenança fiscal 10 - Taxes per a serveis urbanístics

document en pdf Ordenança fiscal 11 - Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

document en pdf Ordenança fiscal 12 - Taxa per a la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local

document en pdf Ordenança fiscal 13 - Taxa per a l'ús privatiu de la via pública per permetre l'entrada i sortida de vehicles d'un edifici o recinte "Taxa de guals"

document en pdf Ordenança fiscal 14 - Taxa municipal de recollida de residus

document en pdf Ordenança fiscal 15 - Taxa per a la recollida i gestió de residus comercials

document en pdf Ordenança fiscal 17 - Taxa per a l'aprofitament especials del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica

document en pdf  Ordenança fiscal 18 - Taxa per l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans

document en pdf Ordenança fiscal 19 - Taxa per a verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge buit

Contribucions especials

document en pdf Ordenança fiscal 16 - Contribucions especials 

Sitemap

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat
Link to ObjectExecute action