Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/01/2018 07:35:39

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Planejament vigent

Seu electrònica - Planejament vigent

 
09/10/2017 Aprovació del document de la modificació puntual del pla especial d'espais lliures i equipaments comunitaris de Can Calders

El document, presentat a l'Ajuntament per la Comunidad Islámica de Sant Feliu de Llobregat, consisteix en la modificació puntual del pla especial d'espais lliures i equipaments comunitaris de Can Calders, a les parcel·les del carrer Joaquim Monmany, núm. 12-28, per a l'ampliació dels usos admesos amb l'ús religiós.

21/09/2017 Aprovació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d'habitatge dotacional públic

L'objecte de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) és efectuar l'ampliació dels usos admesos vigents a la finca per tal de possibilitar usos dotacionals adscrivint la totalitat de la planta tercera de l'edificació del carrer El Pla, núms. 2D-2G, al sistema local de titularitat pública, per definir una nova clau urbanística: habitatge dotacional públic (clau 7HD), sistema local d'habitatge públic (subclau e) (clau 7HDe).

En l'àmbit de la parcel·la del carrer Anselm Clavé, núms. 21-23-25-27, transforma els usos permesos, l'anterior qualificació de clau 18/2 hoteler, comercial i oficines, per adaptar-los a les definicions i la classificació de l'habitatge protegit previst pel PGM als diferents règims d'habitatge protegit definits pel decret legislatiu 1/2010 del text refós de la llei d'urbanisme, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, i el decret 244/2005, sent la qualificació de clau 18HPO habitatge de protecció oficial (qualificat per destinar al règim de lloguer).

06/02/2015 Modificació puntual del Pla General Metropolità i modificació del Pla Especial de l'illa de Can Ricart

El present document de modificació puntual del Pla General Metropolità i del Pla Especial de l'illa de Can Ricart, el qual comporta a la vegada una modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat, té per objecte la reducció del sostre màxim admès a la zona qualificada actualment d'equipament recreatiu-esportiu (clau 7a 2.1) i d'un canvi parcial de l'ús del sòl, que en part es reconverteix a residencial (clau 12*), amb l'increment de les reserves per a zones verdes, espais públics lliures i equipaments públics.

11/02/2015 Modificació puntual del contingut de la fitxa 116 del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

La present modificació afecta a 100 m2 del jardí de la finca del Pg. Nadal, núm. 22, on s'hi ubica una petita edificació auxiliar (gruta) d'aproximadament 11,60 m2 construïts. El contingut de la fitxa 116 i que afecta a aquesta modificació del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic és: "També s'haurà de conservar i restaurar la tanca de la parcel·la i els elements del jardí, entre els quals la gruta adossada a la finca".

27/05/2016 Reparcel·lació de l'àmbit del polígon únic de la modificació puntual del PGM en el sector de Can Falguera

El present projecte de l'àmbit del polígon d'actuació únic de la modificació puntual del PGM en el sector Can Falguera, illa delimitada pels carrers Falguera, Joan Antoni Samaranch, Sant Josep, plaça Alfons Comín, jardins del Palau Falguera i passatge Vilafranca, té per objecte distribuir de forma equitativa, entre els titulars de les finques incloses dins l'àmbit esmentat, els beneficis i càrregues derivades de l'ordenació urbanística.

123
Link to ObjectExecute action