Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/06/2023 07:06:19

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Subvencions restriccions mesures de contenció Covid-19 per activitats econòmiques d’oci nocturn

La finalitat d’aquesta convocatòria és ajudar al manteniment de l’activitat econòmica per part de la persona autònoma titular d’activitats econòmiques d’oci nocturn que ha fet front a una sèrie de restriccions derivades de l’aplicació de les resolucions adoptades per la Generalitat de Catalunya.

Les restriccions per fer front a la pandèmia han estat especialment severes als establiments dedicats a l’oci nocturn i és per aquest motiu que s’ha optat per realitzar una convocatòria ad hoc destinada únicament a aquest tipus d’establiments.

S'entendrà per treballador/a autònom/a (o per compte propi) aquell que realitza de forma habitual, personal o col·lectiva, i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense subjecció, per això, a cap contracte de treball, encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, i es trobi integrat dins del camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

S'ofereixen ajuts econòmics de fins a 1.500 euros com a màxim als establiments amb epígrafs del CCAE o IAE principal vinculats a l’oci nocturn i que hagin estat afectats per les restriccions emeses per la resolució SLT/99/2022 de 26 de gener de la Generalitat de Catalunya.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Si l'escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics al sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils.

Si no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent, i s'arxivaran les actuacions sense més tràmit.

La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 40 dies des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

L’import de la subvenció s'abonarà en un 75% en el moment de l‘aprovació i el 25% restant un cop aprovada la justificació que presenti la persona autònoma. Les despeses s'hauran de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte. La tipologia de les despeses subvencionables es pot consultar en la convocatòria 2022 i correspondran al període comprès entre el 29 de gener i el 29 de juliol de 2022.

Qui les pot demanar?

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions, les que compleixin els requisits establerts als articles 4 i 5 de les Bases reguladores i que siguin titulars d’activitats d’oci nocturn afectades que es detallen en el punt 6 d’aquesta convocatòria i regulades a les restriccions emeses per la resolució SLT/99/2022 de 26 de gener.

Principals requisits de les persones beneficiàries:

 • Que el domicili fiscal estigui a Sant Feliu o, en el cas de tenir local, que la ubicació del mateix estigui al municipi i disposi de la titularitat de la llicència exigible relativa a l’activitat.
 • Tenir màxim 10 treballadors i que el negoci no formi part d’un grup empresarial. Si el nombre de persones treballadores és superior al límit, es revisarà que el sumatori de les jornades no sobrepassi el màxim de jornades complertes indicat en cada cas.
 • No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ni amb Hisenda i Seguretat Social.

No podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que hagin sol·licitat una subvenció en la línia de foment de l’empresa d’aquest Ajuntament, llevat el supòsit en el que les restriccions tinguin efectes en un mínim d’un mes des de l’obertura de l’activitat econòmica, en aquest darrer supòsit ambdós ajuts poden ser acumulatius.

Quan es pot demanar?

El període de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, fins el 13 de novembre de 2022 o, fins que s’exhaureixi el crèdit disponible si és una data anterior. El criteri per determinar l'ordre d'accés a les subvencions, quan sigui necessari, serà l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Documentació que cal

Per fer la sol·licitud:

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, no es vulgui autoritzar l'Ajuntament a consultar electrònicament les dades de la persona interessada a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària:

 • Certificat conforme la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que es tingui personal contractat treballant.
 • Certificat conforme la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública.

Per fer l'acceptació de la sol·licitud:

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, en el termini màxim de 10 dies naturals des de la recepció de la notificació per correu electrònic, indicant que accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Per fer la justificació:

El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de l’acceptació de la subvenció.

Les despeses subvencionables s’han de produir dins dels 6 mesos següents a comptar des de l’entrada en vigor de la normativa de les restriccions incloses en la convocatòria.

Les despeses s'han de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte annexant:

 • Declaració responsable (.docx)
 • La relació de les despeses justificades (.xlsx)
 • Els rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms dels 6 mesos des de la restriccions aprovades.
 • En el cas de despeses per exercici de l'activitat, s'hauran d'acreditar les despeses efectuades annexant les factures amb el seu comprovant de pagament, rebuts, transferències o altra documentació acreditativa de les despeses efectivament realitzades així com documents bancaris acreditatius del seu pagament.
 • En el cas de la justificació de factures per part de socis d’una societat civil o mercantil, cada un dels socis ha de justificar en funció de la seva participació en la societat a través dels estatuts o contractes degudament formalitzats.
 • L'impost sobre el valor afegit no serà computable als efectes justificatius de la subvenció.
 • Per les despeses de lloguer d'espais per a la realització de l'activitat en el municipi, s'hauran de presentar les factures mensuals generades per aquest concepte juntament amb els seus comprovants de pagament i contracte de lloguer signat per les parts.

Es consideren despeses subvencionables les despeses següents:

 • Quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Lloguer mensual d’espais.
 • Despesa mensual gestoria.
 • Existències: compra de materials per a l'elaboració i/o venda del producte.
 • Compra de material de mesures de seguretat Covid.
 • Mercaderies: productes comprats per l'empresa i destinats a la venda sense passar per cap procés de transformació.
 • Envasos: materials per a protegir els productes que han de ser transformats així com els recipients destinats a la venda amb el producte que contenen.
 • Matèries primeres: productes adquirits per a la seva transformació.
 • Despeses de difusió i màrqueting de l’activitat econòmica (web, flyers, catàleg, anuncis...)

Les despeses subvencionables correspondran al període comprès entre el 29 de gener i el 29 de juliol de 2022.

Normatives

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentSubvencions restriccions mesures de contenció Covid-19Amb autenticacióAmb signatura electrònica
Disponible actualmentAcceptació subvencions restriccions mesures de contenció Covid-19Amb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentJustificació subvencions restriccions mesures de contenció Covid-19Amb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentAportació documentació subvencions restriccions mesures de contenció Covid-19Amb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior