Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/12/2023 17:00:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts pel pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat derivada de la Covid-19

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer derivats de la Covid-19, que estan repercutint també en l'any 2021. 

Les bases generals, aprovades en el Ple municipal del 27 de maig de 2021, s'emmarquen dins de les accions del Pacte de Ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina.

Només en el cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia al telèfon 936858001, en horari de 8 a 20h.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts qualsevol persona física major d’edat que pugui acreditar estar en una situació de dificultat socioeconòmica i/o vulnerabilitat derivada de la Covid-19 i que compleixi amb els requisits previs marcats.

Quan es pot fer?

Del 6 de setembre al 8 d’octubre de 2021, o fins exhaurir el crèdit disponible.

Documentació que cal

 • Document de declaració responsable de compliment dels requisits dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.
 • Acreditació dels ingressos de la unitat de convivència de l’últim mes (mitjançant nòmines, extractes bancaris, etc.).
 • Acreditació d’estar a l’atur o ERTO.
 • Acreditació de la situació de violència de gènere, si s’escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Rebuts del lloguer on s’acrediti que han hagut de fer front a les despeses vinculades a l’habitatge o document on el propietari/Immobiliària certifiqui que està al corrent dels últims 5 mesos.
 • Document que acrediti el número i titularitat del beneficiari d’un compte bancari on fer l’ingrés de la prestació concedida.
 • Certificat de menors emancipats, si s’escau.

En cas que la persona sol·licitant s’oposi a la consulta de les seves dades, també caldrà aportar:

 • Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Acreditació de ser pensionista, si s’escau.
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • Resolució de discapacitat o invalidesa, si s’escau.
 • Resolució Grau de dependència, si s’escau.
 • Certificat de dades cadastrals.

Requisits previs

Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:

 • Estar empadronades a Sant Feliu de Llobregat. 
 • Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobi en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.
 • Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a l’ajut, no superi, amb caràcter general, en 2,5 vegades l’IRSC. Consultar detall al punt 4 de les bases generals.
 • Acreditar estar al corrent dels rebuts de lloguer dels mesos sol·licitats previs a la presentació de la sol·licitud d’ajut.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
 • La persona sol·licitant ha de ser llogatera de l’habitatge on radiqui el domicili i ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 • Ni la persona sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència han de disposar de cap altra habitatge a la província de Barcelona, envers el qual sigui propietari o gaudeixi d’alguna possessió o usdefruit.
 • L'habitatge habitual del sol·licitant i les persones que integren la unitat de convivència haurà de coincidir amb les dades que figuren al Padró d'habitants.
Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiAjuts pel pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat derivada de la Covid-19
Salta a la part superior