Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/12/2023 18:12:24

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics vinculats al pagament de tractaments terapèutics de persones amb discapacitats menors de 25 anys

La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a les famílies que tenen al seu càrrec fills/es amb discapacitat prestacions econòmiques pel pagament de tractaments terapèutics necessaris per millorar les capacitats, les habilitats socials i els diferents aspectes que intervenen directament en el desenvolupament de l’ infant, la situació derivada de la Covid-19, està repercutint negativament degut al confinament i a la suspensió de les activitats educatives, culturals i de lleure, ineludibles per millorar la socialització, la conducta i l’assoliment d’aprenentatges per afavorir l’autonomia personal.

La convocatòria d'aquest ajut s’emmarca dins de les accions aprovades pel Pacte de Ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina.

Només en el cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia al telèfon 936858001, en horari de 8 a 20h.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol família de Sant Feliu amb infants i/o joves de fins 25 anys no emancipats que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% segons valoració del CAD, durant el període de l’ajut sol·licitat.

Quan es pot fer?

Del 15 d’octubre al 18 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Documentació que cal

  • Document de declaració responsable de compliment dels requisits dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Rebuts originals dels tractaments terapèutics realitzats durant l’any 2021 on s’acrediti que s’ha realitzat el  pagament del tractament terapèutic, la tipologia del tractament, la persona beneficiària del tractament, la  persona pagadora del tractament i la persona física o jurídica que expedeix el rebut.
  • Document que acrediti el número i titularitat del beneficiari d’un compte bancari on fer l’ingrés de la prestació concedida.

En cas que la persona sol·licitant s’oposi a la consulta de les seves dades o hagi canviat la seva situació respecte a la declaració de la renda de l'últim any, també caldrà aportar:

  • Documentació que acrediti la situació econòmica (mitjançant la última nòmina, justificant d’ingressos per atur o ERTO, i excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació hauran de fer declaració responsable d’ingressos).
  • Document acreditatiu de discapacitat de la persona  beneficiaria dels tractaments terapèutics.

Requisits previs

Podran ser beneficiaris d’aquestes prestacions qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixin els següents  requisits:

  • Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors  responsables) com la persona beneficiada del tractament terapèutic han d’estar empadronats/des al municipi.
  • Tenir un o més d’un infant i/o jove de fins a 25 anys no emancipat amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% segons valoració del CAD.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar no superi els paràmetres establerts al punt 6 de la convocatòria.

Altra informació d'interès

S’entenen per tractaments terapèutics objecte de concessió de la prestació social econòmica: logopèdia, fisioteràpia, psicoteràpia i altres tractaments psicològics, teràpies individualitzades i addicionalment, aquelles altres teràpies realitzades quan estiguin degudament
justificades.

Com a prestació social econòmica, per part de l’Ajuntament s’establirà, un percentatge sobre l’import total del tractament terapèutic realitzat, que haurà de ser degudament justificat mitjançant la presentació dels rebuts.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiAjuts econòmics vinculats al pagament de tractaments terapèutics de persones discapacitades menors de 25 anys
Salta a la part superior