Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/05/2020 23:16:16

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat

31/03/2020
Lectures: 199
Procediment per a sol·licitar la prestació extraordinària per autònoms i autònomes (actualizació)

INFORMACIÓ ACTUALITZADA 01/04/2020

Vols conèixer el procediment per sol·licitar la prestació extraordinària per a autònoms i autònomes?

1. Qui pot sol·licitar aquesta prestació?

Qualsevol persona treballadors per compte propi inscrita en el règim corresponent que es vegi afectada pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.
La persona treballadora haurà de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, la treballadora autònoma disposarà d'un termini de 30 dies naturals per al seu ingrés.

2. On puc sol·licitar aquesta prestació?

Amb caràcter general, la gestió d'aquesta prestació correspondrà a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual estigui adscrit el treballador o treballadora. En el cas de les persones autònomes en alta en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la gestió correspon a l'Institut Social de la Marina. Finalment, en el supòsit (residual) dels autònoms que tenen concertada la protecció per contingències professionals amb l'INSS, la gestió correspon al SEPE.

3. Com haig de presentar la sol·licitud?

Actualment, les mútues i el ISM (i el SEPE) han habilitat formularis en les seves pàgines web per a descarregar la sol·licitud i adjuntar la documentació pertinent per a realitzar la gestió de manera totalment telemàtica.

4. Quina documentació he de presentar?

En el cas de cessament d'activitat per força major, la persona treballadora autònoma ha de presentar una declaració jurada en la qual haurà de constar la data de la producció de la força major (declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març). S'utilitzarà el model normalitzat de cada mútua.

Si es sol·licita a causa de la pèrdua d'ingressos, haurà d'aportar la informació comptable que ho justifiqui: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. En el cas de les persones autònomes que no estan obligades a portar els citats documents de comptabilitat, s'admetrà qualsevol mitjà de prova admès en dret.

A més, tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

5. Quin termini tinc per a presentar la sol·licitud?

Es pot presentar la sol·licitud des del passat 18 de març, amb l'entrada en vigor de la mesura, encara que es reconeixerà el dret des del dia 14 de març, data de la declaració de l'estat d'alarma.
El termini per a sol·licitar la prestació és d'un mes (fins al 14 d'abril) des de l'entrada en vigor, sense perjudici que puguin modificar-se les mesures adoptades en cas de pròrroga de l'estat d'alarma.

6. En quin termini es resoldrà la sol·licitud?

L'article 11.5 del Reial decret 1541/2011 preveu que la mútua corresponent resoldrà la sol·licitud en el termini de 30 dies hàbils des de la seva recepció amb tota la documentació preceptiva. Però donada la gravetat de la situació les mútues estan fent un important esforç per escurçar dràsticament aquest termini.

7. He de continuar pagant les quotes?

Durant la percepció de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) no sols no cobrarà les cotitzacions, sinó que es comptabilitzarà com a període cotitzat.

Si la prestació extraordinària fos reconeguda per la mútua després que la TGSS hagi fet el càrrec de les quotes, la TGSS retornarà d'ofici les quotes que hagin ingressat els treballadors autònoms quan se superposin amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat, sense que hagin de sol·licitar-ho, i una vegada que es verifiqui l'ingrés de les quotes i la concessió de la prestació. Encara que també es podrà sol·licitar la devolució de les mateixes a través del Sistema XARXA.

D'acord amb el RDL 11/2020 "per als beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat(...), per als casos de suspensió de l'activitat, no serà objecte de recàrrec la cotització corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos abonada dins del termini reglamentari d'ingrés. I es puntualitza en relació a les formes en què es pot acreditar la reducció de la facturació que "per a aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret".

8. He de donar-me de baixa en el RETA?

La persona treballadora autònoma que suspengui l'activitat no estarà obligada a tramitar la baixa durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació, haurà de romandre d'alta en el corresponent règim de Seguretat Social. 

9. Quina és la quantitat de la prestació?

Serà equivalent al 70% de la base reguladora. Això vol dir que, quan s'hagi cotitzat per cessament d'activitat durant al menys 12 mesos, l'import és el 70% de la base reguladora, però per a qui hagi cotitzat menys temps, tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi el treballador.

Enllaç a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb la informació ampliada.

Enllaç al tràmit de sol·licitud de la prestació

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar