Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/09/2020 23:19:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat

20/05/2020
Lectures: 301
Ajut per al pagament del lloguer, de l'habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid

La Generalitat de Catalunya a través de la ResolucióTES/1047/2020, de 12 de maig, estableix un ajut per al pagament del lloguer, de l'habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid.

La finalitat d'aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

  • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer. 
  • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és poder fer front a la devolució dels microcrèdits, en cassos de vulnerabilitat.

A continuació us ampliem informació d'aquest ajut.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones que disposin d'un contracte de lloguer d'acord amb la Llei d'Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual. També ha de tenir la residència legal a Catalunya.

REQUISITS

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s'hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de :

  1. Haver passat a estar en situació d'atur.
  2. Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO).
  3. Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o empresària.
  4. Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.

El conjunt dels  ingressos dels membres de la  unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut no poden ser superiors a  1.613,52 euros mensuals.

No obstant això, aquest màxim s'amplia a  2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts,  tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del  33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l'incapaciti per a treballar.

Si és la persona  deutora principal qui pateix aquesta  discapacitat, el límit d'ingressos augmenta fins els  2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de  ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La  persona sol·licitant ha d'acreditar el pagament de la renda de  lloguer dels  mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s'ha formalitzat durant aquest període, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.

Tots els  membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. 

La persona sol·licitant no ha d'estar sotmesa a cap dels supòsits de  prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que  l'import de la renda de lloguer del contracte d'arrendament sigui com a  màxim de 900 euros.

SOL·LICITUD

Es pot demanar fins el 30 de setembre de 2020. Les sol·licituds  s'han de presentar en  imprès normalitzat,  degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment. 

Les sol·licituds  es poden presentar a:

  • a)  Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line disposes d'un  tutorial, així et pots estalviar cues a les oficines i fer-ho des de casa. 
  • b)  Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
  • c)  La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
  • d)  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a l'Oficina Virtual de Tràmits.

QUANTIA

L'ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d'abril a setembre de l'any 2020.

Les  quanties màximes de l'ajut,  per a la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals. I en cap cas,  l'import de l'ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d'arrendament.

Per a més informació, visiteu el següent enllaç:

Per més informació o dubtes podeu enviar un correu electrònic a oise@santfeliu.cat .

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar