Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/11/2020 09:30:42

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat

27/10/2020
Lectures: 68
Subvencions per als sectors de la restauració i de l'estètica i la bellesa afectats per la Covid-19

Actualització 09/11/2020: Convocatòria tancada

S'ha publicat al DOGC la resolució que obre la convocatòria de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i centres d'estètica i bellesa afectats per la Covid-19.

A qui s'adrecen

Aquestes subvencions s'adrecen a professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries) o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa que hagin estat obligats al tancament per les darreres mesures de contenció del coronavirus.

No poden ser beneficiàries les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Requisits

 • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de persones amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • En el cas d'empreses amb 25 o més treballadors, indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball.
 • Complir els requisits de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (arts. 32.1,32.3 i 36.4).
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, o si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores i abonat les quantitats requerides.
 • No incórrer en supòsits de prohibició previstos en els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de la Llei de finances públiques de Catalunya. Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i adoptar les mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 • No haver estat condemnades, en sentència ferma, les persones sol·licitants o adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada per algun delicte contra la llibertat, la indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb finalitat d'explotació sexual.
 • No trobar-se en situació de concurs de creditors.
 • Respectar la normativa en matèria de desenvolupament sostenible.
 • En cas de ser persones físiques empresàries, estar donat d'alta en el cens de l'import sobre activitats econòmiques.
 • Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions.

Quantia

L'import de l'ajut és d'un màxim de 1.500 euros per sol·licitant per a despeses realitzades de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020. En cap cas l'import pot superar el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Despeses subvencionables

La subvenció pot cobrir qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda online i la seva logística.

Així doncs, serien despeses subvencionables aquelles fixes d'estructura, com ara lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda online i la seva logística, així com qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents.

No seran subvencionables sous i salaris, amortitzacions i rentings o qualsevol despesa que no compti amb una factura emesa per un tercer.

Presentació de sol·licituds

Aquest tràmit només es pot efectuar per Internet, amb  el model normalitzat de formulari de sol·licitud descarregable des de la web del CCAM, un cop s'hagi obert el tràmit.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (28/10/2020). Actualització 09/11/2020: Convocatòria tancada

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar