Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 01:38:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

  Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2008

  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

  • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2008

  Modificacions al pressupost 2008 aprovades pel ple

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació 

  Indicadors econòmics financers any 2008

  • Superàvit (o dèficit) per habitant: 3,90
  • Autonomia fiscal: 0,47
  • Ingressos fiscals per habitant: 516,24
  • Despesa per habitant: 1.135,09
  • Inversió per habitant: 263,80
  • Període mig de pagament: 81
  • Període mig de cobrament: 12,644488
  • Deute públic municipal a 31/12/2008: 20.124.775,93
  • Evolució del deute: 110,35%
  • Endeutament per habitant: 472,10
  • Endeutament relatiu: 0,44