Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2008

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

 • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2008

Modificacions al pressupost 2008 aprovades pel ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació 

Indicadors econòmics financers any 2008

 • Superàvit (o dèficit) per habitant: 3,90
 • Autonomia fiscal: 0,47
 • Ingressos fiscals per habitant: 516,24
 • Despesa per habitant: 1.135,09
 • Inversió per habitant: 263,80
 • Període mig de pagament: 81
 • Període mig de cobrament: 12,644488
 • Deute públic municipal a 31/12/2008: 20.124.775,93
 • Evolució del deute: 110,35%
 • Endeutament per habitant: 472,10
 • Endeutament relatiu: 0,44