Consistori i govern 2011-2015

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
04/06/2020 09:48:41

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

Competències de la Junta de Govern Local

Sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 7 regidors o regidores. Celebra les sessions els dimecres no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. Si el dimecres és festiu, se celebra el dia posterior hàbil.

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions:

 • L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuït al Ple.
 • L'aprovació d'instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses, superiors a 3.005,06 euros, dins dels límits de la seva competència.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • La contractació d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials o els contractes privats quan el seu import sigui superior a l’0’1 per cent i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva quantia no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor sigui superior al 0’1 per cent i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L’aprovació dels projectes d’obres, de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'atorgament de llicències, excepte les obres menors, llevat les que expressament estiguin atribuïdes a regidors/res delegats/des, o que les lleis sectorials ho atribueixin exclusivament al Ple o a la Comissió de Govern.
 • Les atribucions que expressament li atorguin les lleis.
 • La sol·licitud i acceptació de subvencions.
 • La contractació del personal per al desenvolupament dels Plans d’ocupació que es portin a terme pel Departament de Promoció Econòmica.
 • La concessió de bestretes i préstecs reintegrables al personal.
 • L’aprovació del pla de vacances del personal.
 • La concessió d’ajudes socials al personal, en els termes previstos en el conveni vigent.
 • La concessió de recompenses, felicitacions i vots de gràcia del personal.
 • L'assignació de números de carrers.
 • Devolució de fiances en els temes de la seva competència.
 • Resolució d'expedients de responsabilitat patrimonial.
 • L'adjudicació de les autoritzacions de venda no sedentària i la modificació motivada del nombre de llicències de venedors i parades.
 • L'atorgament de la concessió de les parades del Mercat municipal.
 • La justificació de les subvencions de conformitat amb allò establert en el reglament de subvencions.
 • L'atorgament de la concessió de places d'aparcament públic del carrer Jaume Ribas.
 • L'atorgament de drets funeraris.