Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 02:28:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

  Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2010

  Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació 

  Indicadors econòmics financers any 2010

  • Superàvit (o dèficit) per habitant: 25,48
  • Autonomia fiscal: 0,45
  • Ingressos fiscals per habitant: 545,63
  • Despesa per habitant: 1.154,94
  • Inversió per habitant: 304,02
  • Període mig de pagament: 61
  • Període mig de cobrament: 24,430180
  • Deute públic municipal a 31/12/2010: 22.194.446,27
  • Evolució del deute: 108,70%
  • Endeutament per habitant: 513,61
  • Endeutament relatiu: 0,55
  • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

  Pressupost

  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

  • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2010

  Modificacions al pressupost 2010 aprovades pel ple

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.