Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2010

Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació 

Indicadors econòmics financers any 2010

 • Superàvit (o dèficit) per habitant: 25,48
 • Autonomia fiscal: 0,45
 • Ingressos fiscals per habitant: 545,63
 • Despesa per habitant: 1.154,94
 • Inversió per habitant: 304,02
 • Període mig de pagament: 61
 • Període mig de cobrament: 24,430180
 • Deute públic municipal a 31/12/2010: 22.194.446,27
 • Evolució del deute: 108,70%
 • Endeutament per habitant: 513,61
 • Endeutament relatiu: 0,55
 • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

Pressupost

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

 • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2010

Modificacions al pressupost 2010 aprovades pel ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.