Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
28/11/2023 17:25:10

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

L'Ajuntament obre un procés de contracte privat d'alienació mitjançant concurs per a quatre places d'aparcament

26/09/2023
Lectures: 704
L'Ajuntament obre un procés de contracte privat d'alienació mitjançant concurs per a quatre places d'aparcament

L'Ajuntament obre un procés de contractació d'alienació, mitjançant concurs, de quatre places d'aparcament de vehicles número 85, 86, 87 i 89, situades al soterrani del Passeig Comte de Vilardaga núm. 148-164 de Sant Feliu de Llobregat.

Què es pot sol·licitar

L'adjudicació en règim de propietat de, com a màxim, dues de les places esmentades. Cadascuna de les places serà licitada per lots, corresponent un total de 4 lots. La forma d'adjudicació serà el concurs públic, en el qual qualsevol interessat podrà presentar una oferta.

Tipus de licitació

El tipus de licitació del contracte, entès com a import mínim del preu de compravenda que poden oferir els licitadors, i que es tindrà en compte en la valoració de les ofertes es fixa en els següents imports:

 • Lot 1 - Plaça núm. 85: 13.356,00 euros (IVA inclòs del 21%),11.038,02 euros (IVA exclòs).
 • Lot 2 - Plaça núm. 86: 13.356,00 euros (IVA inclòs del 21%), 11.038,02 euros (IVA exclòs).
 • Lot 3 - Plaça núm. 87: 13.356,00 euros (IVA inclòs del 21%), 11.038,02 euros (IVA exclòs).
 • Lot 4 - Plaça núm. 89: 13.356,00 euros (IVA inclòs del 21%), 11.038,02 euros (IVA exclòs).

Les ofertes econòmiques formulades pels licitadors podran millorar a l'alça aquesta valoració inicial.

Com es pot presentar una oferta

La presentació de proposicions es podrà fer bé per instància en format paper presencialment o bé per mitjans electrònics.

 • Presentació per mitjans electrònics: A través de l'eina Sobre Digital de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/santfeliu. Les persones licitadores poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent: https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml.
 • Presentació en suport paper: En cas d'efectuar la presentació presencialment i en suport paper, s'haurà de presentar una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), plaça de la Vila, 1, 08980 Sant Feliu de Llobregat, en horari de dilluns a divendres, no festius, de 8 a 20 hores.

En ambdós supòsits, s'ha de presentar un sobre A i un sobre B per a cada lot. Dins d'aquests sobres els licitadors han d'incloure:

  • Sobre A. Documentació General.
   • Annex II A. Declaració responsable. Persones jurídiques
   • Annex II B. Declaració responsable. Persones físiques
  • Sobre B. Oferta Econòmica
   • Annex III. Oferta econòmica

Els annexos, que cal emplenar i signar degudament, es troben adjuntats a aquesta noticia, així com en el plec de clàusules administratives i particulars.

Tots els criteris seran quantificables automàticament, amb la següent distribució:

Un mateix licitador no pot presentar més d'una oferta per cadascuna de les places d'aparcament, així com tampoc es poden presentar a més de dos lots en la present licitació.

Termini

La documentació per prendre part en la licitació es presentarà dins el termini de 30 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el BOPB. A aquest efecte, l'anunci al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es publicarà el mateix dia.

Garanties

No es requereix la constitució de garantia prèvia ni de garantia definitiva.

Termini i forma de pagament

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal què, dins del termini màxim dels deu dies hàbils des de la notificació del requeriment, satisfaci íntegrament la quantitat de la seva oferta.

L'obligació indicada es satisfarà mitjançant transferència al compte bancari titularitat de l'Ajuntament amb IBAN ES71 0182 6035 4102 0160 2489 (BBVA).

Resolució d'adjudicació i publicació

S'adjudicarà el contracte de compravenda en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions. Si en aquest termini no es dicta l'adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposició.

Escriptura pública de compravenda

L'escriptura pública de compravenda s'atorgarà a favor de la persona física adjudicatària d'aquest procediment, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de notificació de l'acord d'adjudicació definitiva. Amb l'escriptura s'efectuarà el trasllat de la propietat i entrega de la possessió.

Obligacions de l'Ajuntament i dels adjudicataris, extinció del contracte i règim jurídic i jurisdicció competent

Seran les contingudes al Plec de clàusules administratives particulars de l'expedient G3722023000001 del qual deriva aquest expedient, i que regiran en aquest procediment amb les particularitats de l'adjudicació directa.

Sol·licitud d'informació

Les persones interessades poden contactar amb el Servei d'Equipaments de l'Ajuntament per tal de concertar visita a les places d'aparcament a través de l'adreça electrònica equipaments@santfeliu.cat, o trucant al telèfon 93 685 80 00.

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar
Salta a la part superior