Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19/03/2018 19:36:25

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Ordenances fiscals any 2018

document en pdf Ordenança fiscal general

Impostos

document en pdf Ordenança fiscal 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

document en pdf Ordenança fiscal 2 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

document en pdf Ordenança fiscal 3 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

document en pdf Ordenança fiscal 4 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

document en pdf Ordenança fiscal 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Taxes

document en pdf Ordenança fiscal 6 - Taxes per a serveis generals i per aprofitaments de béns municipals

document en pdf Ordenança fiscal 7 - Taxes per a la prestació de serveis del cementiri

document en pdf Ordenança fiscal 8 - Taxes per a la prestació de serveis del mercat

document en pdf Ordenança fiscal 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats

document en pdf Ordenança fiscal 10 - Taxes per a serveis urbanístics

document en pdf Ordenança fiscal 11 - Taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

document en pdf Ordenança fiscal 12 - Taxa per a la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local

document en pdf Ordenança fiscal 13 - Taxa per a l'ús privatiu de la via pública per permetre l'entrada i sortida de vehicles d'un edifici o recinte "Taxa de guals"

document en pdf Ordenança fiscal 14 - Taxa municipal de recollida de residus

document en pdf Ordenança fiscal 15 - Taxa per a la recollida i gestió de residus comercials

document en pdf Ordenança fiscal 17 - Taxa per a l'aprofitament especials del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica

document en pdf  Ordenança fiscal 18 - Taxa per l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans

document en pdf Ordenança fiscal 19 - Taxa per a verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge buit

Contribucions especials

document en pdf Ordenança fiscal 16 - Contribucions especials 

Link to ObjectExecute action