Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 01:55:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

  Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2011

  Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació del pressupost

  Indicadors econòmics financers any 2011

  • Superàvit (o dèficit) per habitant: - 8,16
  • Autonomia fiscal: 0,55
  • Ingressos fiscals per habitant: 541,63
  • Despesa per habitant: 1.089,51
  • Inversió per habitant: 233,06
  • Període mig de pagament: 66
  • Període mig de cobrament: 15,629211
  • Deute públic municipal a 31/12/2011: 22.414.855,20
  • Evolució del deute: 100,99%
  • Endeutament per habitant: 520,11
  • Endeutament relatiu: 0,40  
  • Inversió en infraestructures per habitant: 17,99  
  • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0005  
  • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,06. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
  • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

  Pressupost

  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

  • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2011

  Modificacions al pressupost 2011 aprovades pel ple

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.