Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2011

Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació del pressupost

Indicadors econòmics financers any 2011

 • Superàvit (o dèficit) per habitant: - 8,16
 • Autonomia fiscal: 0,55
 • Ingressos fiscals per habitant: 541,63
 • Despesa per habitant: 1.089,51
 • Inversió per habitant: 233,06
 • Període mig de pagament: 66
 • Període mig de cobrament: 15,629211
 • Deute públic municipal a 31/12/2011: 22.414.855,20
 • Evolució del deute: 100,99%
 • Endeutament per habitant: 520,11
 • Endeutament relatiu: 0,40  
 • Inversió en infraestructures per habitant: 17,99  
 • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0005  
 • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,06. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
 • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

Pressupost

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

 • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2011

Modificacions al pressupost 2011 aprovades pel ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.