Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/02/2019 18:25:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Actualitat de la campanya d'escolarització

08/03/2016
Lectures: 2024
Calendari i normes del procés d'escolarització al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària.

Procés d'escolarització - Curs 2018-2019 ( Infantil, primària i secundària)

Descarrega el tríptic amb la informació del procés d'escolarització en PDF (415 KB)

Quan es pot fer (calendari)*:

 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril de 2018. És convenient fer constar més d'una opció. Es poden posar fins a cinc centres, ja siguin escoles públiques o concertades, de Sant Feliu o d'altre localitat.
 • Publicació de llistes amb el barem: 3 de maig de 2018. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris de baremació, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic, d'acord amb el procediment que estableixi el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Reclamacions: 4 al 8 de maig de 2018.
 • Llistes provisionals amb el barem: 10 de maig de 2018.
 • Sorteig: 11 de maig de 2018.
 • Llistes baremades definitives: 15 de maig de 2018.
 • Llista d'admesos: 12 de juny de 2018.
 • Període de matriculació: del 21 al 27 de juny de 2018.

*Aquest calendari és la previsió que contempla el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, pendent de la seva publicació al DOGC. S'informarà de qualsevol modificació a l'apartat d'actualitat de la campanya d'escolarització.

Calendari Generalitat de Catalunya

Document de sol·licitud (PDF - 630 KB)

On es poden presentar:

Per a formalitzar la preinscripció presencialment a l'OME cal reservar dia i hora, a partir del 3 d'abril de 2018.

 • Per Internet: www.santfeliu.cat/escolaritzacio
 • Presencialment o telefònicament:
 • Oficina d'Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1). Tel. 93 685 80 01
 • Can Ricart (Pl. Lluís Companys, 1). Tel. 93 685 80 02

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h

Documentació que cal presentar segons els casos

Cal presentar la documentació juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la (del 13 al 24 d'abril).

A. Documentació que ha de presentar tothom

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna. Si no la té, el Departament d'Ensenyament consulta el codi d'identificació personal al CatSalut.

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B. Documentació acreditativa dels diferents criteris al·legats a la sol·licitud

Renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili familiar al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat de convivència de l'alumne o l'alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:

 • No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • Si s'al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa o monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats gratuïts i universals, en el centre per al qual es presenta la sol·licitud.

 • No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb l'Oficina Municipal d'Escolarització:

Can Ricart, pl. Lluís Companys, 1 - Tel. 93 685 80 02
educacio@santfeliu.cat - www.santfeliu.cat/educacio
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h (l'horari de tarda és només del 13 al 24 d'abril).

Criteris de prioritat i barem (educació infantil, primària i secundària):

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.
  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
 • Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre: 30 punts.
  En el cas de Sant Feliu és zona única. La puntuació es dóna pel fet d'estar empadronat. L'adreça es justifica amb el DNI.
  Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració l'adreça del lloc de treball en lloc del domicili familiar, i aquesta és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculada en funció dels fills a càrrec de la persona receptora: 10 punts.
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans: 10 punts.

Criteris complementaris:

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats gratuïts i universals, en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
Comparteix
ENVIAR PER EMAIL
* Camps obligatoris
Enviar