Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/10/2020 12:47:12

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2012 

Balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació

Indicadors econòmics financers any 2012

 • Superàvit (o dèficit) per habitant: 48,17
 • Autonomia fiscal: 0,62
 • Ingressos fiscals per habitant: 582,90
 • Despesa per habitant: 913,82
 • Inversió per habitant: 75,48
 • Període mig de pagament: 71
 • Període mig de cobrament: 29,609914
 • Deute públic municipal a 31/12/2012: 18.212.086,95
 • Evolució del deute: 81,25%
 • Endeutament per habitant: 417,03
 • Endeutament relatiu: 0,38  
 • Inversió en infraestructures per habitant: 21,22  
 • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0149 
 • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,08. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
 • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

Pressupost

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

 • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2012

Modificacions al pressupost 2012 aprovades pel ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Documents relacionats: