Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 01:55:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

  Pressupost municipal de l'exercici de l'any 2012 

  Balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació

  Indicadors econòmics financers any 2012

  • Superàvit (o dèficit) per habitant: 48,17
  • Autonomia fiscal: 0,62
  • Ingressos fiscals per habitant: 582,90
  • Despesa per habitant: 913,82
  • Inversió per habitant: 75,48
  • Període mig de pagament: 71
  • Període mig de cobrament: 29,609914
  • Deute públic municipal a 31/12/2012: 18.212.086,95
  • Evolució del deute: 81,25%
  • Endeutament per habitant: 417,03
  • Endeutament relatiu: 0,38  
  • Inversió en infraestructures per habitant: 21,22  
  • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0149 
  • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,08. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
  • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

  Pressupost

  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

  • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al Pressupost per a 2012

  Modificacions al pressupost 2012 aprovades pel ple

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Documents relacionats: