Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 02:00:16

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

  Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2013 

  Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació

  Liquidació del pressupost 2013 del Consorci de comerç:

  Indicadors econòmics financers any 2013

  • Superàvit (o dèficit) per habitant: 31,32
  • Autonomia fiscal: 0,60
  • Ingressos fiscals per habitant: 566,55
  • Despesa per habitant: 972,60
  • Inversió per habitant: 111,15
  • Període mig de pagament: 72
  • Període mig de cobrament: 21,628038
  • Deute públic municipal a 31/12/2013: 18.356.622,89
  • Evolució del deute: 100,79%
  • Endeutament per habitant: 419,40
  • Endeutament relatiu: 0,37  
  • Inversió en infraestructures per habitant: 47,09  
  • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0022 
  • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,10. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
  • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

  Pressupost

  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

  • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2013

  Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost

  Modificacions al pressupost 2013 aprovades pel Ple

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

  Documents relacionats