Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/10/2020 12:51:08

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2013 

Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació

Liquidació del pressupost 2013 del Consorci de comerç:

Indicadors econòmics financers any 2013

 • Superàvit (o dèficit) per habitant: 31,32
 • Autonomia fiscal: 0,60
 • Ingressos fiscals per habitant: 566,55
 • Despesa per habitant: 972,60
 • Inversió per habitant: 111,15
 • Període mig de pagament: 72
 • Període mig de cobrament: 21,628038
 • Deute públic municipal a 31/12/2013: 18.356.622,89
 • Evolució del deute: 100,79%
 • Endeutament per habitant: 419,40
 • Endeutament relatiu: 0,37  
 • Inversió en infraestructures per habitant: 47,09  
 • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0022 
 • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,10. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l’àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
 • Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de comptes

Pressupost

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

 • No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2013

Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost

Modificacions al pressupost 2013 aprovades pel Ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Documents relacionats