Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Habitatges amb Protecció Oficial

L’Ajuntament de Sant Feliu i l’IMPSOL sortejaran 16 habitatges en règim general amb protecció oficial de lloguer, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1994 d’arrendaments urbans i per la normativa d’habitatges de protecció oficial. Els habitatges estan situats a la tercera planta del carrer del Pla, número 2.

La promoció compta amb un total de 19 habitatges, dels quals 3 es reserven per atendre situacions de vulnerabilitat i emergència habitacional.

Què he de fer per accedir-hi?

És imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO) com a màxim el 6 novembre (data de publicació de les bases). La vigència del registre és de tres anys i permet accedir a qualsevol promoció de protecció oficial actual i futura durant aquest període.

El registre es pot iniciar a través de la pàgina web www.registresolicitants.cat i portant la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, pl. Vila 1), o bé fer-ho directament a l’OAC, al Consell Comarcal del Baix Llobregat o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui pot accedir a la promoció?

 • Persones físiques majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar admeses al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
 • Ser de nacionalitat espanyola o que, tenint qualsevol altra nacionalitat, ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat espanyol.
 • Complir un d’aquests supòsits:
  • Resident: Com a mínim 1 dels sol·licitants és una persona empadronada a Sant Feliu amb una antiguitat continuada mínima d’1 any, i ha marcat la casella ’Hi viviu’ o ‘Hi viviu i treballeu’.
  • Antic resident: El sol·licitant és una persona no empadronada actualment, però que ha estat resident empadronat com a antic resident que hagi estat empadronat durant un mínim de 3 anys durant els darrers 10 anys, i ha marcat la casella 'Antic resident’.
  • Persona que treballa al municipi: El sol·licitant és una persona no empadronada ni antic resident, però que treballa al municipi com a mínim des de fa 1 any, i ha marcat la casella de ‘Hi treballeu’.

Composició de la Unitat de Convivència

Els habitatges amb 1 dormitori estaran destinats a unitats amb una o dues persones.

Els habitatges amb 2 dormitoris estaran destinats a tres o quatre persones com a màxim. En el cas de famílies monoparentals o monomarentals podran accedir-hi a partir de 2 persones.

Requisits econòmics

S’han d’acreditar uns ingressos mínims de 10.000 euros anuals, i un màxim de 3,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC):

1 membre2 membres3 membres4 membres o més
37.182,74 €/anuals38.332,72 €/anuals39.981,44 €/anuals41.314,16 €/anuals

Tipus d’habitatges

Per accedir als habitatges és imprescindible estar admès al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Llista A: 12 habitatges d’1 dormitori i 1 habitatge de 2 dormitoris

És imprescindible ser Resident o Antic resident. Tots els membres de la unitat de convivència han de ser menors de 35 anys, o bé un o més membres de la unitat de convivència ha de ser persona en risc d’exclusió social.

 • Persones víctimes de violència de gènere
 • Famílies monoparentals o monomarentals
 • Persones amb una discapacitat diferent de la mobilitat reduïda
 • Persones amb una discapacitat psíquica o malaltia mental reconeguda, que puguin ser autònomes
 • Persones en risc d’exclusió social per motius habitacionals

Llista B: 2 habitatges adaptats d’un dormitori i 1 habitatge adaptat de dos dormitoris

 • És imprescindible ser Resident, Antic resident o Persona que treballa al municipi.
 • Com a mínim un dels membres de la unitat de convivència ha de tenir acreditada una mobilitat reduïda.

Llista C

Aquesta llista només s’obrirà en cas que quedin habitatges d’una habitació vacants de la llista A. Accediran les sol·licituds persones que treballin al municipi i on tots els membres de la unitat de convivència siguin menors de 35 anys.

Calendari

 • Inici del procediment d'adjudicació. Es va iniciar l'endemà de la data de publicació de les bases el dia 7 de novembre de 2019.
 • Llistes provisionals. La relació de les persones que tenen dret a participar en el procés de selecció dels adjudicataris es va publicar el dia 11 de novembre de 2019. Contra la relació provisional de les persones amb dret a participar en el procés de selecció, aquestes poden presentar reclamacions, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del 12 de novembre, és a dir, fins al 25 de novembre.
 • Llistes definitives. Transcorregut el termini de deu dies hàbils atorgat per a reclamacions eventuals, comptant a partir de l'endemà de la publicació a la pàgina web del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, s'aprovarà la relació de les persones amb dret a participar en el procés de selecció de les persones adjudicatàries, en el termini màxim de vint dies hàbils.
 • Selecció de les persones adjudicatàries. 
  • La selecció de les persones adjudicatàries es farà a una dependència municipal, mitjançant sorteig davant de fedatari públic i la persona representant de l'IMPSOL. El sorteig està previst pel dia 26 de febrer a les 19h. al Palau Falguera (carrer de Falguera, 6).
  • L'IMPSOL ha facilitat el llistat de sol·licitants amb el número de participació al sorteig.
  • Adjudicació dels habitatges. Les persones sol·licitants per ordre de llista escolliran l'habitatge entre els disponibles. Es convocarà als sol·licitants seguint l'ordre del sorteig per presentar la documentació requerida.
  • Llista de reserva. L'ordre de la llista d'espera es determinarà mitjançant el sorteig esmentat. En el cas que quedi vacant un dels habitatges, aquest serà assignat a la primera persona de la llista d'espera, que tindrà una vigència de dos anys.
 • Adjudicació dels habitatges. L'IMPSOL realitzarà el requeriment en el termini màxim de quinze dies hàbils posteriors a la publicació de deu dies hàbils a comptar des del requeriment fefaent que se'ls faci a l'efecte, per acreditar el compliment dels requisits.
 • Formalització de l'adjudicació. Les persones que esdevinguin adjudicatàries seran convocades per l'IMPSOL per tal de formalitzar el corresponent contracte d'arrendament. El lliurament de claus es preveu que es faci efectiu durant la primavera de 2020.

Enllaços d'interès relacionats: