Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/12/2019 10:52:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Subvencions pel foment de l'ocupació

La finalitat d'aquestes subvencions és el foment de l'ocupació estable, la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d’atur especialment dels col·lectius d’edat més desafavorits, i el suport a la millora competitiva del teixit econòmic local (empreses industrials, de serveis i comerç).

L’import màxim de la subvenció serà:

 • De fins a 3.000€ per contractes indefinits o d’un any, per jornada completa, per persones aturades menors de 45 anys.
 • De fins a 6.000 € per contractes indefinits o d’un any, per jornada completa, per majors de 45 anys

El nombre de sol·licituds per empresa es limita a un màxim de 2 contractes.

L'import del salari que haurà de pagar l'empresa al treballador/a serà com a mínim el que determini el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa o sector.

En cap cas, la subvenció o la suma de subvencions o bonificacions rebudes per l’objecte de la subvenció podrà superar el cost total del contracte.

Només podran ser subvencionats els contractes celebrats des de l’1 de gener de 2019.

El contracte laboral realitzat haurà de ser per una jornada igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com jornada completa. En cas de realitzar-se a jornada parcial, aquest percentatge de reducció respecte a la jornada completa es farà extensiu pel càlcul de la quantia finalment subvencionable.

Com es fa?

La sol·licituds de subvenció s'han de realitzar electrònicament, mitjançant el tràmit telemàtic que l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades a la seu electrònica.

Si l'escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals.

Si no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent, i s'arxivaran les actuacions sense més tràmit.

La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 40 dies des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

L'import de la subvenció s'abonarà en un 75% en el moment de l'aprovació i el 25% restant un cop aprovada la justificació que presenti l'empresa, un cop transcorreguts els 6 mesos o el període de contracte. Les despeses s'hauran de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte.

Qui les pot demanar?

Podran ser beneficiàries de les subvencions qualsevol treballador/a autònom o empresa industrial, de serveis o de comerç que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral, que reuneixin els següents requisits:

 • Tingui domicili social i/o fiscal i/o delegació a Sant Feliu de Llobregat o hagi tramitat al Departament d’Empresa i ocupació de la Generalitat la comunicació d’obertura d’un centre de treball al municipi.
 • Tingui menys de 250 treballadors/ores entre tots els centres de treball.
 • No hagi acomiadat treballadors/es per acomiadament qualificat d'improcedent o nul o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció, i no hagi amortitzat places en aquest període.
 • Estigui al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

 • Persones en situació d’atur que estiguin empadronades a Sant Feliu de Llobregat amb una antiguitat mínima de sis mesos d’empadronament a la data d'aprovació de la convocatòria
 • Que estiguin registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del inici del contracte.
 • No haver estat contractats per l’empresa sol·licitant de la subvenció durant el darrer any a comptar des de la data d’inici del contracte objecte de la subvenció.
 • En el cas de les subvencions per contractes de persones de 45 anys o més s’entendrà que es compleix el requisit quan el treballador hagi complert els 45 anys en el moment de signar el contracte.

Quan es pot demanar?

El període de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació al BDNS de les bases, fins al 15 de novembre de 2019 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible. Tancat el termini de presentacions de sol·licituds per la convocatòria 2019.

Documentació que cal

Tota la documentació s'haurà d'adjuntar digitalitzada, formats d'imatge (png, jpg, gif, etc.), PDF, Microsoft Word o Excel, Open Office, Lliure Office).

Per fer la sol·licitud:

 • DNI / NIE de la persona contractada.
 • Contracte de treball registrat a l'OTG on consti la durada del mateix.
 • Dades del compte corrent (IBAN) de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció.
 • Declaració responsable de l'empresa
 • Informe de vida laboral actualitzat de la persona contractada
 • Previsió de despeses
 • Certificat d’inscripció al SOC com a persones en situació d’atur del/a treballador/a contractat abans del contracte.

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, no es vulgui autoritzar l'Ajuntament a consultar electrònicament les dades de l'empresa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària:

 • Certificat conforme l'empresa sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que es tingui personal contractat treballant a l'empresa.
 • Certificat conforme l'empresa sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública.

Per fer l'acceptació:

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Per fer la justificació:

El termini de presentació de la justificació serà de 3 mesos des de la finalització del perí¬ode del contracte subvencionat.

Les despeses s'han de justificar, al final de la contractació, per mitjans electrònics annexant:

Normatives

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Acceptació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Justificació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Aportació documentació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar