Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2021 15:25:54

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Subvencions pel foment de l'empresa

L'objecte d'aquestes bases és doble. Per una part incentivar l’emprenedoria de les persones de Sant Feliu de Llobregat o d’altres municipis que es constitueixen en treballadors/es autònoms/es, per desenvolupar una activitat empresarial o professional a Sant Feliu de Llobregat.

Per l’altre, afavorir a les persones treballadores autònomes del municipi que amb motiu del RDL 463/2020, de 14 de març de l’Estat d’Alarma pel Covid-19 s’han acollit a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat o bé s’han donat de baixa del RETA sense acollir-se a la prestació, i retornin a l’activitat una vegada es deixin sense efecte les mesures de suspensió que l’afectin derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

S'entendrà per treballador/a autònom/a (o per compte propi) aquell que realitza de forma habitual, personal o col·lectiva, i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense subjecció, per això, a cap contracte de treball, encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, i es trobi integrat dins del camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

S'ofereixen ajuts econòmics de fins a 1.000€ com a màxim a:

A. Les persones emprenedores en situació d'atur que es constitueixin en treballadors/es autònoms/es per a la posada en marxa d'una activitat empresarial o professional al municipi. L’alta en el RETA vàlida a partir de l'1 de gener de 2020.

B. Els treballadors/ores autònoms/es que reprenguin la seva activitat en el municipi després de haver-se acollit a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, o bé hagin cessat l’activitat sense acollir-se a la prestació amb motiu de la crisi COVID-19.

En el cas que el projecte empresarial incorpori com a soci/a a més d’una persona susceptible de rebre l’ajut, es limita a un màxim de dues persones l’obtenció de la subvenció, amb un màxim de 2.000€ per projecte.

Com es fa?

La sol·licituds de subvenció s'han de realitzar electrònicament, mitjançant el tràmit telemàtic que l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades a la seu electrònica.

Si l'escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics al sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals.

Si no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent, i s'arxivaran les actuacions sense més tràmit.

La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 40 dies des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

L’import de la subvenció s'abonarà en un 75% en el moment de l‘aprovació i el 25% restant un cop aprovada la justificació que presenti la persona emprenedora, un cop transcorreguts els 6 mesos des de la data d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o els 6 mesos des de la represa de l’activitat en els casos dels afectats per les mesures de suspensió derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19 i acreditada l'obtenció del permís corresponent a l'activitat (llicència o comunicació).. Les despeses s'hauran de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte.

Qui les pot demanar?

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions, les que compleixin els següents requisits:

 • Persones en situació d’atur que s'incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l'1 de gener de 2019.
 • Persones en situació d’atur que s'incorporin a una activitat econòmica existent, a partir de l'1 de gener de 2019, com a soci d'una societat civil o mercantil i no ha estat enquadrat en el Règim Especial de Treballadores autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data d'alta en el RETA.

S'entén per persones en situació d’atur, aquelles que constin inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

 • Persones treballadores autònomes que s’han acollit a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat amb motiu de la crisi del COVID-19, o bé que s’han donat de baixa del RETA sense acollir-se a la prestació i que retornin a l’activitat una vegada es deixin sense efecte les mesures de suspensió que l’afectin derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Principals requisits de les persones beneficiàries:

 • Que el domicili fiscal estigui a Sant Feliu o, en el cas de tenir local, que la ubicació del mateix estigui al municipi i disposi de la titularitat de la llicència exigible relativa a l’activitat.
 • Estar en situació d’atur mínim 24 hores abans de la data d’alta d’autònom, en cas de nova activitat.
 • Haver-se acollit a la prestació extraordinària de cessament de l’activitat amb motiu de l’Estat d’Alarma o haver causat baixa del RETA sense acollir-se a la prestació, sempre que en ambdós casos es reprengui l’activitat una vegada es deixin sense efecte les mesures de suspensió que l’afectin derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.
 • Tenir menys de 5 treballadors i que el negoci no formi part d’un grup empresarial, en cas d’activitats suspeses per imperatiu de les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi del COVID-19.
 • Emplenar un qüestionari del projecte empresarial que haurà de validar el Servei de creació d'empreses de l'ajuntament, en el cas de nova activitat.
 • No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ni amb Hisenda i Seguretat Social.
 • L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altre.

Quan es pot demanar?

El període de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació al BDNS de les bases, fins el 15 de novembre de 2020 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Documentació que cal

Per fer la sol·licitud:

Tota la documentació s'haurà d'adjuntar digitalitzada, formats d'imatge (png, jpg, gif, etc.), PDF, Microsoft Word o Excel, Open Office, Lliure Office):

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, no es vulgui autoritzar l'Ajuntament a consultar electrònicament les dades de la persona interessada a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària:

 • Certificat conforme la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que es tingui personal contractat treballant.
 • Certificat conforme la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública.

Per fer l'acceptació de la sol·licitud:

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Per fer la justificació

El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització dels primers 6 mesos d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o dels 6 mesos des de la represa de l’activitat, en els casos dels afectats per les mesures de suspensió derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Les despeses s'han de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte annexant:

 • La relació de les despeses justificades.
 • Memòria de l'actuació (descarregar i emplenar document)
 • Els rebuts de pagament de les quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms dels 6 primers mesos o dels 6 mesos des de la represa de l’activitat
 • En el cas de despeses per inici i exercici de l'activitat, s'hauran d'acreditar les despeses efectuades annexant les factures en el seu comprovant de pagament, rebuts, transferències o altra documentació acreditativa de les despeses realitzades així com documents bancaris acreditatius del seu pagament. L'impost sobre el valor afegit no serà computable als efectes justificatius de la subvenció.
 • Per les despeses de lloguer d'espais per a la realització de l'activitat en el municipi, s'hauran de presentar les factures mensuals generades per aquest concepte juntament amb els seus comprovants de pagament.
 • Declaració responsable.

Es consideren despeses subvencionables les despeses següents, vinculades exclusivament a la nova activitat:

 • Quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant els primers 6 mesos des de l’inici
 • Despeses de constitució i posada en marxa: Són despeses necessàries fins que l'empresa inicia la seva activitat productiva: honoraris d'advocats i assessors, taxes notarials, impost de transmissions patrimonials, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa municipal per la llicència activitat econòmica, actes jurí¬dics documentals, elaboració de memòries tècniques i estudis de viabilitat (en cas d'assessorament privat).
 • Drets de traspàs / Patents i marques: imports que es pagarien per la compra d'un negoci ja existent (aquesta inversió no s'amortitza). Imports satisfets per patentar o registrar una marca i/o nom comercial.
 • Despeses ocasionades per l’inici de l’activitat des de 2 mesos abans de l’alta d’autònom i durant els 6 primers mesos d’activitat: lloguer mensual d’espais, despesa mensual gestoria, existències (compra de materials per a l'elaboració i/o venda del producte), mercaderies (productes comprats per l'empresa i destinats a la venda sense passar per cap procés de transformació), envasos (materials per a protegir els productes que han de ser transformats així com els recipients destinats a la venda amb el producte que contenen), matèries primeres (productes adquirits per a la seva transformació), despeses de difusió i màrqueting de l’activitat ec
 • Formació realitzada des de 3 mesos abans del inici de l’activitat fins als 6 mesos d’alta d’autònom, sempre que estigui relacionada amb l’activitat. Si la durada de la formació és superior als sis mesos es podrà justificar la part proporcional corresponen al període contemplat per la subvenció econòmica.

Es consideren subvencionables les despeses següents, vinculades a la represa de l’activitat i als 6 mesos següents, en els casos dels afectats per les mesures de suspensió derivades de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19:

 • Quotes a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant els primers 6 mesos des de la represa de l’activitat.
 • Lloguer mensual d’espais.
 • Despesa mensual gestoria.
 • Existències: compra de materials per a l'elaboració i/o venda del producte.
 • Mercaderies: productes comprats per l'empresa i destinats a la venda sense passar per cap procés de transformació.
 • Envasos: materials per a protegir els productes que han de ser transformats així com els recipients destinats a la venda amb el producte que contenen.
 • Matèries primeres: productes adquirits per a la seva transformació.
 • Despeses de difusió i màrqueting de l’activitat econòmica (web, flyers, catàleg, anuncis...)

Normatives

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentSubvencions pel foment de l'empresaAmb autenticacióAmb signatura electrònica
Disponible actualmentAcceptació subvencions pel foment de l'empresaAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentJustificació subvencions pel foment de l'empresaAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentAportació documentació subvencions pel foment de l'empresaAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Salta a la part superior