Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 16:50:11

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tràmitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tràmitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Comunicació d'inici o modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Mitjançant aquesta comunicació, la persona interessada, posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica  (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i  hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l’activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen  amb un formulari específic que trobareu al web d'establiments turístics del canal empresa de la Generalitat

Com es fa?

En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quan es pot fer?

La comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Documentació que cal

  • Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat.
  • En cas d'actuar com a representat del titular de l'activitat, cal acreditar la representació.

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
  • Disposar de tots els títols habilitants, necessaris per a l’exercici de l’activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta  l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Sentit del silenci administratiu

 No opera.

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Altra informació d'interès

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentComunicació d'inici o modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnicAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior