Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/04/2020 22:26:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Llicències d'obres de companyies de serveis

És la tramitació necessària que han de seguir les diferents companyies de serveis per fer obres en la via pública amb motiu de la connexió o reparació d'algun dels seus serveis (aigua, llum, gas, telèfon, etc.)

En el cas d’avaries urgents no és necessària la sol·licitud de llicència, però si que cal comunicar prèviament l’actuació als serveis tècnics municipals.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

En línia:

 • Realitzar la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCATFábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • A l’adjuntar la documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 • El tràmit quedarà pendent del pagament de la taxa i l’impost corresponents, els quals es podran pagar a la pàgina www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que consten a la liquidació que la persona interessada rebrà a l'adreça del domicili indicat a la sol·licitud.

Presencialment:

 • Amb la sol·licitud emplenada i signada cal anar a l’Oficina econòmica de l’Ajuntament per tal d’obtenir el document d’autoliquidació de la taxa corresponent. El pagament es pot fer amb targeta bancària a la mateixa Oficina Econòmica o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a la liquidació.
 • Un cop fet el pagament cal presentar la sol·licitud amb la documentació adjunta requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Una vegada concedida la llicència es rebrà la liquidació de l'impost corresponent.

Per correu postal:

 • Enviar per correu postal la sol·licitud emplenada i signada amb la documentació adjunta requerida.
 • El tràmit quedarà pendent del pagament de la taxa i l’impost corresponents. La persona interessada rebrà les liquidacions al domicili indicat a la sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

La persona representant de la companyia de serveis.

Quan es pot fer?

Cal sol·licitar-la quan s’hagin de realitzar obres per a instal·lacions de companyies de serveis en la via pública.

Documentació que cal

 • Instància específica de sol·licitud.
 • En funció del tipus d’obra: Projecte tècnic i Estudi de seguretat i salut.
 • Plànol d’emplaçament i plànol de l’actuació (escala 1:500)
 • Justificant de pagament de la taxa i l'impost, si s'escau.

Preus

El preu de la llicència d'obres és la suma de la taxa per a la concessió de llicències urbanístiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres ):

Ordenança fiscal número 10: Taxa per a la concessió de llicències urbanístiques:

 • La liquidació provisional es realitzarà aplicant el 2,50 % sobre el pressupost de l'obra (aquesta ordenança fiscal estableix una quota mínima de 40 euros per a les llicències d'obres menors que NO es d'aplicació per a aquestes companyies, la quota en el seu cas serà el resultat del càlcul directe).
 • A les obres iniciades sense la concessió de la corresponent llicència se'ls aplicarà un recàrrec sobre la quota resultant d’un 20%.
 • Exempts del pagament de la taxa, sense perjudici de l’obligació de sol·licitar i d’obtenir la llicència d’obres: l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • Per la liquidació provisional s'aplicarà 4% sobre el pressupost de referència. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la llicència corresponent.

 

Suport

Com obtenir un plànol d'emplaçament:

 • Anar al plànol de la ciutat
 • Localitzar la finca i enquadrar-la fent servir els botons de la pàgina (zoom, arrossegar, etc).
 • Seleccionar la vista de cadastre.
 • Clicar al botó "Imprimir plànol".
 • Seleccionar l'escala d'impressió.
 • Clicar el botó "Previsualitza".
 • Sortirà una pàgina del navegador amb la imatge, la qual es pot imprimir clicant sobre la icona corresponent del navegador o baixar-la al nostre ordinador clicant-li a sobre amb el botó dret del ratolí i triant l'opció "Guadar imagen como"
 • Remarcar la finca de la que se sol·licita informe en color visible.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Llicències d'obres de companyies de serveisAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment