Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/06/2020 12:40:54

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics per a activitats d'estiu

Rescat Social

La present convocatòria té per objecte possibilitar la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec per a la participació d’aquests a les activitats d’estiu.

Aquesta convocatòria s’ajusta als criteris generals reguladors dels ajuts econòmics per emergència social, aprovats en sessió del Ple municipal de 28 d’abril de 2016, que fan referència a la concessió d’ajuts a persones, famílies i unitats de convivència, en risc d’exclusió social, situació d’emergència social, necessitats d’accés, manteniment i subministraments relacionats amb l’habitatge, d’alimentació, d’escolarització i d’altres necessitats bàsiques.

Import dels ajuts:

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut equivalent al 80% del cost bàsic del servei.

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen pel cost de les activitats bàsiques d’estiu (matins, excepte a les Escoles Bressol), restant exclosos el servei d’acolliment, el servei de menjador i altres activitats.

L’ ajut que l’ajuntament concedeix correspon a les activitats d’estiu que es realitzen entre el 25 de juny i el 2 d’agost .

Com es fa?

Realitzant el tràmit corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Pot ser beneficiari dels ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixi els següents requisits:

 • Tant la persona sol·licitants (pare, mare o tutors responsables) com l’ infant, fins a 16 anys, han d’estar empadronats al municipi.
 • Que l’ infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats amb la seva col·laboració, que son les següents:
  • Escoles Bressol municipals (només pels infants que han assistit durant tot el curs escolar), es faran les activitats a E.B. Ginesta i E.B. Patufet
  • Casals d’estiu, organitzats per Esplai Sant Feliu i Club d’Esplai Diversitat Lúdica
  • Campus esportius següents:
   • Club Basquet Santfeliuenc
   • Club d’Handbol
   • Club de Rítmica
   • Complex Municipal de Piscines
   • Peña Recretativa
   • Penya Blanc i Blava
   • Santfeliuenc F.C.
   • Complex municipal de piscines
 • Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar siguin igual o inferior a:
  • Famílies de 2 membres: 2 vegades l'IRSC = 15.935,46 € anuals
  • Famílies de 3 membres: 2,5 vegades l'IRSC = 19.919,33 € anuals
  • Famílies de 4 membres: 3 vegades l'IRSC = 23.903,19 € anuals
  • Famílies de 5 o més membres: 3,5 vegades l'IRSC = 27.887,06 € anuals.

Quan es pot fer?

Entre el 7 i el 31 de maig de 2019, ambdós inclosos, en horari de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres.

Documentació que cal

 • Document d'autorització de consulta de dades econòmiques per mitjans electrònics signat per tots els membres majors de 16 anys del nucli familiar, o documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts.
 • Justificant d'haver formalitzat la inscripció per a activitats d'estiu descrites anteriorment, per les quals es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.

Termini de resolució

L’Ajuntament valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació d’aquests ajuts es farà per Junta de Govern Local i es comunicarà a cadascuna de les famílies i les entitats organitzadores.

Altra informació d'interès

Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud.

En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar

En cas de separació o divorci aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’ infant sempre, i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

L’ import anual màxim ve determinat per la suma dels ingressos de tots els membres de nucli familiar majors de 16 anys. Aquest s’obtindran de la suma de les bases imponible general i imponible de l’estalvi de la darrera declaració de renda disponible de tots els membres computables del nucli familiar.

Si algun dels membres del nucli familiar no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es podrà fer amb el certificat d’imputacions que facilitat l’Agència General Tributària, o amb qualsevol altra documentació acreditativa que l’Ajuntament consideri suficient.

En cas que la situació econòmica hagi variat substancialment, en la data de la sol·licitud, el personal tècnic de serveis socials podran establir la necessitat de valorar la situació econòmica amb els nous ingressos de la unitat familiar o unitat de convivència.

L’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és la quantitat mensual que l’Administració Autonòmica ha establert per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona. Agafant com a referència aquest indicador i en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, es determina la quantitat mínima que haurà de percebre una família per a tenir garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Llocs on es pot realitzar presencialment