Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2021 06:00:35

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics per a activitats d'estiu

Rescat Social

La present convocatòria té per objecte possibilitar la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec per a la participació d’aquests a les activitats d’estiu.

Aquesta convocatòria s’ajusta als criteris generals reguladors dels ajuts econòmics per emergència social, aprovats en sessió del Ple municipal de 28 d’abril de 2016, que fan referència a la concessió d’ajuts a persones, famílies i unitats de convivència, en risc d’exclusió social, situació d’emergència social, necessitats d’accés, manteniment i subministraments relacionats amb l’habitatge, d’alimentació, d’escolarització i d’altres necessitats bàsiques.

Import dels ajuts:

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut equivalent al 80% del cost bàsic del servei.

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen pel cost de les activitats bàsiques d’estiu (matins, excepte a les Escoles Bressol), restant exclosos el servei d’acolliment, el servei de menjador i altres activitats.

Com es fa?

Les sol·licituds es podran presentar entre el 25 de juny i el 15 de juliol de 2020, ambdós inclosos, preferentment per mitjans electrònics a http://www.santfeliu.cat/tramits

Només en el cas que no sigui possible tramitar la sol·licitud per mitjans electrònics, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana demanant cita prèvia  a partir de l’1 de juliol, per internet o al telèfon següent 936858001 en horari de 8 a 20h.

Qui ho pot demanar?

Pot ser beneficiari dels ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixi els següents requisits:

Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors responsables) com l’infant, fins a 16 anys, han d’estar empadronats al municipi.

Que l’infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats educatives i/o esportives que tinguin Conveni amb l’Ajuntament i que realitzin les activitats en Equipaments municipals, entitats que actualment son:

 • Esplai San Feliu
 • Club d’Esplai Diversitat Ludica
 • AMPA Miquel Martí i Plol
 • AFA Salvador Espriu
 • Escoles Bressol municipal, activitats que es faran a EB Ginesta i EB Patufet
 • Handbol Sant Llorenç
 • Club de Basquet Sant Feliu
 • Penya Recreativa Sant Feliu
 • Complex municipal de piscines

Quan es pot fer?

Des del 25 de juny i el 15 de juliol de 2020

Documentació que cal

 • Document d'autorització de consulta de dades econòmiques per mitjans electrònics signat per tots els membres majors de 16 anys del nucli familiar, o documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts.
 • Justificant d'haver formalitzat la inscripció per a activitats d'estiu descrites anteriorment, per les quals es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.

Requisits previs

Requisits econòmics:

Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, els quals es consultaran en la última declaració de renda,  siguin igual o inferiors a:

Membres del nucli familiarImport anual màxim (referenciat a l'IRSC)
215.935,46 €
319.919,33 €
423.903,19 €
5 o més membres27.887,06 €

Termini de resolució

L’Ajuntament valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació d’aquests ajuts es farà per Junta de Govern Local i es comunicarà a cadascuna de les famílies i les entitats organitzadores.

Altra informació d'interès

Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud.

En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar

En cas de separació o divorci aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’ infant sempre, i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

L’ import anual màxim ve determinat per la suma dels ingressos de tots els membres de nucli familiar majors de 16 anys. Aquest s’obtindran de la suma de les bases imponible general i imponible de l’estalvi de la darrera declaració de renda disponible de tots els membres computables del nucli familiar.

Si algun dels membres del nucli familiar no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es podrà fer amb el certificat d’imputacions que facilitat l’Agència General Tributària, o amb qualsevol altra documentació acreditativa que l’Ajuntament consideri suficient.

En cas que la situació econòmica hagi variat substancialment, en la data de la sol·licitud, el personal tècnic de serveis socials podran establir la necessitat de valorar la situació econòmica amb els nous ingressos de la unitat familiar o unitat de convivència.

L’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és la quantitat mensual que l’Administració Autonòmica ha establert per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona. Agafant com a referència aquest indicador i en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, es determina la quantitat mínima que haurà de percebre una família per a tenir garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentCita prèvia ajuts
Disponible actualmentSol·licitud ajuts econòmics per al casal d'estiuAmb autenticació

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior