Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2021 15:50:42

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Sol·licitud de parada en el Mercat de marxants del c/ Sant Josep

És la sol·licitud per demanar parada en el mercat de marxants del carrer Sant Josep. Els llocs de venda es configuren en mòduls de 2 metres lineals cada un. Les parades han d’ocupar un mínim de 2 mòduls (4 metres lineals) i un màxim de 6 mòduls (12 metres lineals) per 4 metres de fondària.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Cal presentar la corresponent sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament a través del tràmit en línia disponible en aquesta mateixa pàgina.

Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar electrònicament, de conformitat al que s'estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i 38 de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir la venda no sedentària al Mercat de Marxants del carrer Sant Josep.

Documentació que cal

 • Fotografies de la parada amb els productes objecte de la venda exposats (només per a les parades d'alimentació).
 • Acreditació de l’experiència professional (data d’alta de l’IAE de venda no sedentària, documentació que acrediti la participació a altres Mercats, ...).
 • Acreditació de la formació en higiene i manipulació d’aliments, o altre formació relacionada amb l’activitat comercial.
 • Acreditació, si cal, dels contractes dels treballadors/ores contractats.
 • Autorització de residència i treball, (comerciants extracomunitaris).
 • Quan es tracti de persones jurídiques, cal presentar l’escriptura de constitució de la societat presentada al Registre Mercantil.
 • Quan es tracti de cooperatives, documentació acreditativa de que totes les persones sòcies treballadores estan adscrites al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors/ores autònoms), d’acord al que s’estableixi en els estatus socials de la cooperativa.
 • Declaració responsable 
 • Dossier explicatiu

Preus

Es liquidarà la taxa derivada de l’ordenança fiscal número 12

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentConcessió i/o renovació de la parada en el mercat de marxants del carrer de Sant Joseptramitar
Salta a la part superior