Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2021 15:11:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Sol·licitud de cessió titularitat de l'autorització de venda en el Mercat de marxants del carrer de Sant Josep

És la sol·licitud per fer un canvi de titularitat de parada al Mercat de Marxants del Carrer Sant Josep.

Segons la Llei 18/2017, de l’1 d’agost , de comerç, serveis i fires, les parades són transmissibles de manera directe només en favor d’un familiar de fins a segon grau. En cas de no complir aquest requisit s’iniciarà un procés mitjançant concurs de concurrència competitiva.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Cal presentar la corresponent sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament a través del tràmit en línia disponible en aquesta mateixa pàgina.

Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar electrònicament, de conformitat al que s'estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i 38 de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir la venda no sedentària al Mercat de marxants del carrer Sant Josep.

Documentació que cal

De la persona a qui es cedeix l’autorització:

 • Alta censal de tributats obligats a la hisenda pública per a l’activitat de venda ambulant o equivalent.
 • Alta en el  règim de la Seguretat Social.
 • Dades del compte corrent (IBAN) de l’entitat bancària per a la domiciliació dels rebuts.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil.
 • Llibre de família que acrediti el grau de consanguinitat amb l’actual titular de l’autorització.
 • Una fotografia, tipus carnet.

Preus

Es liquidarà la taxa derivada de l’ordenança fiscal número 12

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentCanvi de nom d'autorització de venda en el mercat de marxants del carrer de Sant Joseptramitar
Salta a la part superior