Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/02/2020 23:59:45

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Fraccionaments pel pagament de l'IBI per persones i families amb dificultats econòmiques

La Junta de Govern Local de 3 de març de 2015 va aprovar la possibilitat d'abonar el rebut d'IBI en pagaments mensuals sense l'aplicació d'interessos de demora als interessats que compleixin els requisits proposats pel Departament de Serveis Socials.

Nota important

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Cal emplenar i signar la instància de sol·licitud específica i presentar-la o enviar-la per correu postal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Qui ho pot demanar?

Les persones interessades que compleixin els requisits segu¿ents:

 • Estar empadronades a l’immoble pel qual es sol·licita el fraccionament.
 • Tenir domiciliat el cobrament de l’Impost de béns immobles.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
 • Que la quota anual de l’Impost sigui superior a 300,00 €.
 • Que com a mínim un dels titulars de l’immoble subjecte a l’Impost no percebi cap ingrés o cobri només prestació no contributiva.

Quan es pot fer?

Les sol·licituds de fraccionament addicional de l’IBI s’hauran de presentar en els terminis següents:

 • Perquè sigui aplicable a la quota total: abans del 2 d'abril.
 • Perquè sigui aplicable a partir de la 2a fracció d’IBI: abans del 29 de maig.
 • Perquè sigui aplicable a partir de la 3a fracció d’IBI: abans del 31 d’agost.

Altra informació d'interès

Els fraccionaments en pagaments mensuals s’aplicaran a l’import pendent de pagament a la data de la resolució d’atorgament del fraccionament i sempre establint com últim pagament mensual el corresponent al mes de desembre.