Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/10/2021 03:34:04

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Prestacions socials econòmiques per a l'escolarització

És la sol·licitud de prestacions socials econòmiques per a les famílies de Sant Feliu de Llobregat amb fills i filles en educació infantil i escolarització obligatòria a les escoles del municipi o infants que assisteixin als centres d’Educació especial de la comarca, per tal de garantir l’assistència a les sortides obligatòries programades pel centre escolar i l’adquisició dels llibres, material escolar i altres recursos educatius per al curs 2021-2022.

Com es fa?

A través del tràmit en línia que hi ha en aquesta mateixa pàgina. Caldrà disposar de certificat digital DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o l’idCAT Mòbil. La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Qui ho pot demanar?

Poden ser beneficiaris d’aquestes prestacions els pares, mares o tutors legals responsables dels alumnes menors escolaritzats, sempre que compleixin els següents requisits:

 • Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors legals responsables) com l’alumne en qüestió han d’estar empadronats al municipi.
 • Que l’alumne/a estigui escolaritzat/ada en un centre escolar de Sant Feliu de Llobregat, etapes d’escolarització infantil i obligatòria, o bé alumnes escolaritzats en centres d’Educació Especial de la comarca.
 • Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar (1) siguin iguals o inferiors al que marca la taula següent:
  • Famílies de 2 membres (2 vegades l’IRSC*) = 15.935,46 €
  • Famílies de 3 membres (2,5 vegades l’IRSC*) = 19.919,33 €
  • Famílies de 4 membres (3 vegades l’IRSC*) = 23.903,19 €
  • Famílies de 5 o més membres (3,5 vegades l’IRSC*) = 27.887,06 €

* IRSC: L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

(1) Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i custòdia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud. 

En cas de separació o divorci es considera membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En el cas de separació o divorci, podrà sol·licitar la prestació tant el pare i/o la mare de l’ alumne sempre i quan compleixin els requisits de les bases, així com el barem econòmic establert. El progenitor que ha sol·licitat la prestació, rebrà el mateix percentatge de l’ajut total que marqui el conveni regulador corresponent a cada fill/a. La persona sol·licitant haurà de comunicar el percentatge a percebre i en cas necessari es requerirà la presentació del conveni regulador indicat per a la seva comprovació.

En el cas de guarda i custòdia compartida es tindran en compte com a membres computables en la sol.licitud de tots dos progenitors els fills en comú, malgrat que no surtin empadronats amb el progenitor sol·licitant, a més d’altres possibles membres del nucli familiar.

Quan es pot fer?

Les sol·licituds es podran presentar entre el 6 i el 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos, a través del tràmit en línia que hi ha en aquesta mateixa pàgina.

En el cas excepcional de no disposar de mitjans electrònics, es podrà demanar cita prèvia per tal de rebre assistència a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre el 13 i el 29 de setembre de 2021, al telèfon 936858001, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 20h.

Documentació que cal

 • En el cas d’oposició a la consulta electrònica per part de l’Ajuntament de les dades necessàries per verificar el compliment dels requisits d’aquest ajut dels membres del nucli familiar majors de 16 anys o en el cas que la situació econòmica hagi variat durant aquest any, caldrà aportar documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts (declaració de la renda, últimes dues nòmines, justificant d’ingressos per atur o ERTO i, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació s’haurà d’aportar declaració responsable d’ingressos).
 • En cas de progenitors separats o divorciats amb incompliment de la pensió d’aliments caldrà que la persona sol·licitant aporti la sentència d’incompliment corresponent a l’Ajuntament per acreditar tal situació (si aquesta sentència és anterior al 31 de desembre de 2019, caldrà aportar una carta de l’advocat conforme és vigent). En aquest darrer cas, rebrà el 100% de la prestació econòmica sol·licitada.
 • Document que acrediti el numero i titularitat del beneficiari del compte bancari on fer l’ingrés de la prestació concedida.
   

Altra informació d'interès

Imports dels ajuts

L’import de la prestació social concedida s’ingressarà a les persones beneficiàries en el compte bancari que hagin indicat a la sol·licitud.

L’import econòmic serà d’una quantitat fixa, segons els cursos i centres on l’alumne es trobi escolaritzat, d’acord al següent detall:

 • Centres d'Educació infantil i primària (130€):
  • Escola Nadal
  • Escola Gaudí
  • Escola Pau Vila
  • Escola Monmany
  • Escola Martí i Pol
  • Escola Salvador Espriu
  • Escola Falguera
  • Escola Mestral
  • Col·legi Mare de Déu de la Mercè
  • Col·legi Verge de la Salud
  • Col·legi Bon Salvador
 • Escoles d'Educació Especial (130€):
  • EEE Tramuntana
  • EEE Balmes (Sant Boi)
  • EEE Virolai (Cornellà)
  • EEE Asproseat (Sant Just)
 • Centres d’Educació Secundària Obligatòria (150€):
  • Institut Olorda
  • Institut Martí i Dot
  • Escola Mestral
  • Col·legi Bon Salvador
  • Col·legi Verge de la Salut
  • Col·legi Mare de Déu de la Mercè

Obligacions de les famílies respecte a les prestacions socials complementàries a l’educació:

 • És obligatori destinar l’import de la prestació a la compra dels llibres, sortides i material escolar.
 • Si el import de la prestació social és inferior al cost total dels tres conceptes anteriors, la família ha de pagar l’import restant.
 • Quan quedi acreditat que la prestació social econòmica no s’ha destinat a la finalitat anteriorment descrita, la família perdrà el dret a rebre prestacions socials econòmiques complementàries a l’educació en el curs següent.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentSol·licitud ajuts econòmics complementaris
Salta a la part superior