Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/03/2020 10:22:26

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Llicència d'obres menors per a la instal·lació de grua torre

Llicència que autoritza la instal·lació de grua torre, segons la normativa vigent.

Són obres menors les de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, però sense alterar la configuració arquitectònica. No tenen caràcter d'intervenció total, és a dir, es tracta d'obres parcials que no produeixen una variació essencial en la composició general, volum o l'estructura, i que no tenen per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Electrònicament:

 • Al Registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant el corresponent tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu.

Presencialment:

 • A l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Mitjançant la sol·licitud específica (posar enllaç). Cal mostrar l’original del document d’identificació (DNI, NIE, Passaport...) i aportar la documentació necessària.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. Obtenir la informació necessària de com fer un pagament.

Obtenir la informació necessària de com fer un pagament

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica o física major d'edat o persona representant.

Documentació que cal

 • Imprès de sol·licitud (només en la tramitació presencial).
 • Plànol signat per tècnic/a competent d’ubicació de la grua amb indicació de la seva alçada màxima i posició del contrapès, i també l’alçària de les edificacions i de les instal·lacions existents a l’àrea que s’ocuparà. Si hagués d’instal·lar-se fora de la parcel·la s’indicarà l’espai màxim que ocuparà la base de recolzament.
 • Certificació de la casa instal·ladora (certificat de premuntatge) subscrita per tècnic/a competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua i d’assumir la responsabilitat de la seva instal·lació. En aquesta certificació s’haurà de fer constar les càrregues màximes en les seves posicions més desfavorables que puguin ésser transportables per la grua en els diferents supòsits d’utilització que es prevegin.
 • Document visat pel corresponent col·legi oficial i expedit per tècnic/a competent, acreditatiu d’assumir el control del bon funcionament i la seguretat de la grua.
 • Pòlissa d’assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil fins a 300.506,05€ derivada del funcionament de la grua amb indicació de l’emplaçament de l’obra.
 • Certificat de la Generalitat d’inspecció de la grua desmuntada (certificat per la tramitació de la llicència municipal).
 • Pressupost de l’execució material amb definició de les partides i amidaments a desenvolupar
 • Liquidació o rebut de pagament de la taxa.
 • Formularis d’interès: Autorització / Atorgament de representació, si s'escau

Preus

El preu de la llicència d'obres és la suma de la taxa per a la concessió de llicències urbanístiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

A les obres iniciades sense la concessió de la corresponent llicència se'ls aplicarà un recàrrec sobre la quota resultant d’un 20%.

Consultar les possibles exempcions i bonificacions en l'article 6è de les dues ordenances i de l'article 2n punt 3 de l'Ordenança número 10.

Tramitació en línia