Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/09/2020 23:36:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya

És un registre públic, administratiu, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret 106/2009 de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

La vigència de la inscripció és de tres anys.

També és un requisit imprescindible estar inscrit en aquest registre per accedir a un habitatge de la Borsa de Lloguer Municipal.

Com es fa?

Cal presentar la sol·licitud degudament emplenada i signada per tots els membres que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat, juntament amb la documentació que s’especifica en l’apartat següent:

Per internet:

La sol·licitud es pot iniciar per internet a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un cop emplenada la sol·licitud, cal imprimir-la i presentar-la signada, per tots els membres de la unitat de convivència i acompanyada de la documentació necessària a les oficines que es detallen a continuació.

També es pot baixar l’imprès de sol·licitud i omplir-la manualment.

Presencialment:

Es pot iniciar la sol·licitud presencialment en l’oficina a la que s’adreci:

 • Oficina d'Atenció Ciutadana: Plaça de la Vila, 1. Sant Feliu de Llobregat. Per iniciar la sol·licitud d’inscripció presencialment, l’horari és de dilluns a divendres de 16 a 19h. L’horari per presentar la sol·licitud, signada per tots els membres de la unitat de convivència amb la documentació corresponent i  un cop obtingut el codi i clau d’accés és de dilluns a divendres de 8 a 20h.
 • Consell Comarcal del baix Llobregat: Parc de Torreblanca. Sant Feliu de Llobregat. 93 68 524 00.
 • Agència de l'Habitatge de Catalunya: Carrer Diputació, 92. Barcelona. 93 228 72 00.

Qui ho pot demanar?

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.
Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.

Els requisits dels sol·licitants son:

 • Persones major d’edat amb capacitat d’obrar que estiguin empadronades en algun municipi de Catalunya, si bé si es fa la sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha d’estar empadronat/da en aquest municipi.
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.  

Documentació que cal

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada (annexa a la sol·licitud).
 • Fotocòpies del DNI o NIE, de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família en el cas d'haver menors en la unitat de convivència.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc, en el cas que aquestes dades no siguin consultables.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar, per exemple:

 • En el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.
 • Documentació acreditativa en el cas de persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitat d’habitatge adaptat.
 • Altres: la documentació necessària acreditativa de fets que s’al·leguen en la sol·licitud.  

Suport

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per qualsevol dels seus canals de contacte.

Llocs on es pot realitzar presencialment