Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/08/2019 11:41:03

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

És la tramitació necessària per participar en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

L'oferta pública d'ocupació, les bases específiques de cada convocatòria i tota la informació i documentació del seu procés relacionat i les bases generals es publiquen a la pàgina específica de la Seu electrònica: www.santfeliu.cat/oposicions

Com es fa?

En línea:

Presencialment o per correu postal:

  • S’ha de presentar la sol·licitud emplenada i signada, amb la documentació adjunta requerida, o bé enviar-la per correu postal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • En cas que hi hagi taxa associada a la convocatòria, cal fer una autoliquidació de la taxa corresponent i el pagament amb targeta bancària a la mateixa Oficina d'Atenció Ciutadana. També es por fer el pagament en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a l’autoliquidació.
  • En cas d’enviar la sol·licitud per correu postal el tràmit quedarà pendent de la liquidació i pagament de la taxa, si s'escau. La persona interessada rebrà la liquidació al domicili indicat en la sol·licitud. Es podrà fer el pagament a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que consten en la liquidació.

Qui ho pot demanar?

Les persones que reuneixen, a més de les condicions específiques de la convocatòria, les que s'expresen en les condicions generals, en la data de finalització del termini per a la presentació d’instàncies i mantenir aquestes condicions fins a la pressa de possessió de la plaça.

Quan es pot fer?

Les bases específiques de cada convocatòria estableixen el termini de presentació de la sol·licitud de participació en cada procès.

Documentació que cal

  • La documentació a presentar en cada convocatòria s'especifiquen en les bases específiques de la mateixa.

Preus

Les bases específiques de cada convocatòria estableixen si té taxa associada al procés o no i quina quantia.

Suport

Altra informació d'interès

Normatives legals aplicables:

  • Bases específiques de la convocatòria.
  • Bases dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
  • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
  • Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment