Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/02/2020 18:39:13

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Llicència de gual

És la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles privats als edificis.

Per poder obtenir aquesta llicència és imprescindible estar en possessió de la llicència d'activitat o de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte. 

Com es fa?

En línia:

 • Realitzar la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina. Cal disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre admès per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert).
 • A l’adjuntar la documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.
 • El tràmit quedarà pendent del pagament de la taxa i l’impost corresponents, els quals es podran pagar a la pàgina web www.santfeliu.cat/pagaments o en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries que consten la liquidació que la persona interessada rebrà a l'adreça indicada durant la tramitació.

Presencialment:

 • Amb la sol·licitud emplenada i signada cal anar a l’Oficina econòmica de l’Ajuntament per tal d’obtenir el document d’autoliquidació de la taxa i l’impost corresponents.
 • El pagament es pot fer amb targeta bancària a la mateixa Oficina Econòmica o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o en efectiu a les oficines de les entitats bancàries que consten a la liquidació.
 • Un cop fet el pagament cal presentar la sol·licitud amb la documentació adjunta requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per correu postal:

 • Enviar per correu postal la sol·licitud emplenada i signada amb la documentació adjunta requerida.
 • El tràmit quedarà pendent del pagament de la taxa i l’impost corresponents. La persona interessada rebrà la liquidació al domicili indicat a la sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques i persones físiques majors d'edat que estiguin interessades o bé representant degudament autoritzada.

Documentació que cal

 • Imprès de sol·licitud de la llicència de gual.
 • Imprès de sol·licitud de llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte, en el cas de garatges de 4 cotxes o menys i superfície inferior de 100m2.
 • Plànol de l'emplaçament a escala 1:500, indicant-hi la ubicació del gual.
 • Fotografia 10x15 cm de la vorera afectada.
 • En el cas d'haver de fer obres en la vorera: pressupost de l'obra i liquidació de la taxa.
 • En el cas d'existir elements d'urbanització afectats (pilones, fanals, pas de vianants, pintat d'aparcament, obres, arbres,...): Croquis de la via pública indicant els elements existents, amplària de la porta de vorera i de gual.
 • En el cas d'activitat econòmica: plànol de l'interior del local o de la nau justificant la previsió d'espai per a operacions de càrrega i descàrrega sense que els vehicles hagin de romandre a la via pública.
 • En el cas que la sol·licitud de la llicència es faci en representació de la persona titular de l'immoble afectat: Autorització de la persona propietària.

Preus

En el tots els casos:

En el cas de fer obres en la vorera:

Suport

Per obtenir un plànol d'emplaçament:

1. Anar al plànol de la ciutat
2. Localitzar la finca i enquadrar-la fent servir els botons de la pàgina (zoom, arrosegar, etc).
3. Clicar al botó "Imprimir plànol".
4. Seleccionar l'escala.
5. Clicar el botó "Imprimir". Sortirà una pàgina del navegador amb la imatge, la qual es pot imprimir clicant sobre la icona corresponent del navegador o baixar-la al nostre ordinador clicant-li a sobre amb el botó dret del ratolí i triant l'opció "Guadar imagen como"
6. Remarcar la finca de la que se sol·licita informe en color visible.

Altra informació d'interès

Consideracions a tenir en compte:

Respecte dels establiments industrials i comercials i, en general, de tota classe de locals de negoci, caldrà:

1. Que la seva índole exigeixi necessàriament l'entrada de vehicles.
2. Que disposin d'espai lliure suficient, amb caràcter permanent, sense altra destinació.
3. En els establiments on s'hagi de realitzar càrrega i descàrrega de pesos importants, s'haurà d'acreditar aquesta necessitat i l'existència d'espais i expressament reservats, amb caràcter permanent, per a aquestes operacions i maniobres, la denominació, el nombre i la ubicació dels aparells mecànics de càrrega i descàrrega prèviament existents. En aquest supòsit, no s'haurà d'acreditar el que s'exigeix en el punt anterior.

Respecte dels habitatges, caldrà:

1. Que es tracti d'edificacions amb obligació legal de posar-hi garatge aparcament.
2. Que s'acrediti posseir-lo voluntàriament, amb capacitat fins a quatre automòbils, excepte en les edificacions destinades a habitatges d'una o diverses famílies, com torres, xalets o altres d'anàlogues, sempre que no tinguin la condició d'edifici normal d'habitatge. 

Tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment