Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2019 06:50:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

El mer exercici en territori nacional d’activitats empresarials, professionals i artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Per donar-se d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques, cal adreçar-se a l’Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària per formalitzar l'imprès de declaració de l'impost i recollir l'autoliquidació (en cap cas s'accepta una alta per correu).

Quan es tingui l'imprès d'autoliquidació, cal pagar-la dins dels 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat.
 
El pagament es pot fer a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que s'indiquen a la part del darrere del document cobrador.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica enumerades en l’art. 35.4 de la Llei general tributària (LGT) que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

Quan es pot fer?

S'ha de fer i pagar l'autoliquidació dins dels 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat.

L'alta es formalitza un cop pagada l'autoliquidació de l'any en què s'inicia l'activitat. Aquesta alta és prorratejable per trimestres.

Es poden acceptar altes amb un màxim de tres mesos d'antelació, sempre que les dates de presentació de la declaració i d'inici de l'activitat estiguin dintre del mateix any i que la persona interessada es comprometi a pagar en el termini dels 30 dies següents; passat aquest temps el banc no acceptarà el pagament.
 
Pel que fa a les altes presentades fora de termini, l’Organisme de Gestió Tributària emet una liquidació que inclou tots els anys, incloent-hi l'exercici en curs.
 

Documentació que cal

 • Etiqueta d'identificació fiscal d'Hisenda o fotocòpia del NIF de la persona interessada.
 •  Imprès de declaració d'alta de l'impost degudament emplenat i signat. Aquest imprès es facilita a l'Organisme de Gestió Tributària.
 • Fotocòpia del NIF de la persona representant en el cas que sigui aquesta qui presenta l'alta.

Suport

Normativa

 • Articles 78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).
 • Tarifes i instruccions, aprovades pels Reials Decrets Legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost.
 • Reial Decret 243/1995, de 5 de març, que conté les normes de gestió.

Altra informació d'interès

L'alta de l'IAE no eximeix de presentar la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiments a l'Ajuntament.

Llocs on es pot realitzar presencialment