Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/01/2019 20:48:47

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Modificació de dades de domiciliació bancària en rebuts de pagament

Si es detecta una errada en l'adreça que apareix en un document de pagament que s'ha rebut en el domicili, e pot sol·licitar la seva rectificació.

Nota important

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Cal que emplenar l’imprès corresponent i adjuntar la documentació justificativa.

Aquesta petició ha de realitzar-se en persona o per correu, ja que ha de quedar acreditada la condició d’interessat d’aquell que sol·licita la rectificació de dades. Si la rectificació sol·licitada no es pogués realitzar, l’ORGT comunicarà a l’interessat les causes que ho han impossibilitat.

Qui ho pot demanar?

Ho pot sol·licitar qualsevol persona jurídica o física que necessiti modificar les seves dades bancàries en rebuts de pagament o la persona representant.

Documentació que cal

 • Imprès de correcció de dades.
 • Fotocòpia del NIF o DNI de la persona sol·licitant.
 • En cas de persones jurídiques la persona representant legal de l'entitat haurà d'acreditar la seva representació amb el seu DNI (original en cas presencial o fotocòpia si ho envia per correu) i haurà de presentar el CIF de l'empresa on figuri la nova adreça fiscal (comunicada a l'AEAT).
   

Altra informació d'interès

 

 

 

Llocs on es pot realitzar presencialment