Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/09/2020 08:34:48

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Certificat cadastral de titularitat de béns immobles

És el document que acredita la titularitat cadastral d’una persona, física o jurídica, d’acord amb la base de dades de la Direcció General del Cadastre. 

Es poden expedir els següents  tipus de certificat:

 • Certificat negatiu: la persona consultada no figura inscrita com a titular cadastral de cap immoble. 
 • Certificat literal mínim: la persona consultada sí consta titular d’immobles. S’obté una relació dels béns immobles del/la titular cadastral del conjunt de l'estat (excepte País Basc i Navarra). 
 • Certificat descriptiu i gràfic: informació més extensa d’una de les propietats de la persona titular. S’obté informació gràfica, coordenades i els titulars de les parcel·les colindants.
 • Certificats d’hereus i successors: accés dels hereus, successors o legataris als immobles de la persona difunta o causant. Cal el certificat de defunció i el llibre de família o bé el testament i el certificat d’últimes voluntats.
 • Certificats de propietaris amb drets reals: accés del propietari no titular cadastral amb drets de transcendència real, a través de la referència cadastral de l’immoble. Cal escriptura o document públic que acredita aquesta condició.
 • Certificats d’arrendaments i parceria: accés del titular d’un dret d’arrendament o masoveria, a través de la referència cadastral de l’immoble. Cal document d’arrendament vigent i un rebut de pagament 

Com es fa?

Es pot fer presencialment a les dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per internet accedint al web de la Seu Electrònica del Cadastre (és necessari tenir certificat digital).

En tots els casos el certificat s'obté al moment. 

L'horari habitual de l'Oficina d'Atenció Ciutadana és de dilluns a divendres laborables, de 8h a 20 h excepte el mes d'agost i altres dies puntuals que s'anunciaran prèviament, que serà de 8h a 14h.

Qui ho pot demanar?

 • La persona interessada a títol personal.
 • Persones autoritzades o representades legalment segons el cas.
 • Institucions amb dret reconegut.

Documentació que cal

Si la sol·licitud la fa la mateixa persona interessada haurà d'aportar el DNI original.

Els certificats negatius, literals mínims i descriptius i gràfics els pot sol·licitar una persona autoritzada mitjançant: 

 • Autorització expressa per aquest ús signada per la persona interessada o persona autoritzant.
 • Fotocòpia del DNI de la persona interessada i l' original de la representant.

Per a els certificats d’hereus, de drets reals i d’arrendament no és vàlida autorització. És necessari documentar la representació mitjançant poders notarials o document públic en cada cas. 

Preus

Si el certificat és negatiu o s'obté a través del web de la Seu Electrònica del Cadastre no comporta el pagament de taxes.

La resta de certificats tramitats presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana estan subjectes a les taxes, segons l'Ordenança fiscal núm.6 de Serveis Generals, dins de l'annex de tarifes a l'apartat 3. Serveis prestats per la secció tècnica, subapartats 3.8. Certificat literal mínim de propietat i  3.9. Certificat descriptiu i gràfic.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Certificat cadastral de titularitat de béns immoblesAmb autenticaciótramitar