Consistori i govern 2011-2015

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/08/2019 11:32:38

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

  Retribucions dels regidors i regidores (2011-2015)

  De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple, i tenint com a referència uns criteris orientatius per establir les retribucions dels càrrecs electes locals als ajuntaments de Catalunya que han elaborat la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, el Ple de l'Ajuntament de 30 de juny de 2011, va fixar els sous, indemnitzacions i assignacions següents (1):

  • Sou de l'alcalde 3.941,28 euros bruts mensuals, per 14 pagues, amb dedicació exclusiva.
  • Sous dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva (el número màxim serà de set inclòs l’alcalde):
   • per als tinents i tinentes d'alcaldia 3.512,84 euros bruts mensuals,
   • per als regidors i regidores 3.238, 76 euros bruts mensuals per 14 pagues.
  • Sous per als regidors i regidores amb dedicacions parcials per les tasques a realitzar en el seu càrrec (amb un màxim de tres):
   • si la dedicació és la de 2/3 parts 2.159,17 euros bruts mensuals, per 14 pagues,
   • si és 2/5 parts 1.295,50 euros bruts mensuals per 14 pagues.
  • Indemnització per a cadascun dels portaveus dels grups municipals 436,05 euros nets mensuals, per 14 mensualitats. Aquesta indemnització és incompatible amb la percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial.
  • Assignacions (2) per als regidors i regidores, que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per assistència efectiva per sessió:
   • Ple Municipal, 242,25 euros.
   • Junta de Govern Local de 184,11 euros.  
   • Comissions Informatives de 116,28 euros

  (1) Any 2012: congelat i renúncia voluntària a la paga de Nadal. Any 2013: congelat. Any 2014: congelat. Any 2015: congelat.

  (2) Aquestes assignacions són compatibles amb la percepció de la indemnització com a portaveu. L'assignació per assistència a les comissions informatives serà percebuda pels regidors/es que actuïn com a substituts del titular.

  Podeu consultar les retribucions del període de govern de desembre 2010 a juny de 2011